Navigácia

Zápis do 1. ročníka

Základné informácie

Dôležité informácie súvisiace so zápisom:

 • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku /do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
 • Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
 • Do 1. ročníka našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
 • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30.júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).
 • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

 

Škola ponúka:

 • kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa,
 • bohaté tradície v oblasti športovej prípravy, 
 • odborné učebne s interaktívnymi tabuľami: počítačová učebňa, učebňa fyziky a chémie, biológie, techniky, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, 
 • široký výber záujmových krúžkov,
 • služby školského klubu detí,
 • ranné schádzanie žiakov v ŠKD.

 

Školské akcie

 • Spolupráca s materskou školou,  
 • Základný plavecký výcvik 
 • Škola v prírode – 4. r.
 • Základný lyžiarsky výcvik 
 • OŽaZ
 • Exkurzie v rámci Slovenska, školské výlety.

 

Ďalšie z akcií školy

 • Pasovačka prvákov.
 • Mikuláš.
 • Vianočná akadémia.
 • Noc v knižnici.
 • Deň rodiny

 

PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria