• „Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“
     • Jan Amos Komenský
    • Profil školy

    • Základná škola s materskou školou je plneorganizovaná škola s právnou subjektivitou. Zriaďovacou listinou z 23.12.1997, účinnou od 1.1.1998 je určená ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva. 

     Súčasťou školy je materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

     V školskom roku 2022/2023 školu navštevuje 266 žiakov a vyučovací proces prebieha v 15 triedach.

     Naša škola sa snaží byť školou rodinného typu, kde každý každého pozná a nikto nie je prehliadaný, nikto nie je v anonymite.

      

     História školy

      

     1799 - Gróf Jozef Tomáš Szirmay zriadil v obci školu. Bola to jednoduchá drevená budova.  Vyučovalo sa v jej miestnostiach. Základom vzdelania bolo tzv. trivium (čítanie, písanie, rátanie), mravouka a náboženstvo.

     1814 - V obci bola založená jednotriedna rímsko-katolícka ľudová škola

     1887 - Pred Vianocami 22. decembra škola zhorela

     1889 - Postavená nová škola

     1904 - Škola ľahla popolom pri veľkom požiari 16. júla. Vyučovanie nebolo prerušené. Deti sa učili v rodinnom dome u Rodziňáka až do vybudovania novej školy.

     1918 - Vznik ČSR. Prvá zápisnica školskej stolice, písaná v slovenskom jazyku, je z 23. decembra 1918. Prvá                     školská dochádzka bola rozšírená zo 6 na 8 rokov.

     1931 - Škola bola rozšírená o ďalšiu postupnú triedu. Vyučovalo sa odo dňa Sv. Michala (29. september) až po deň Sv. Juraja (24. apríl).

     1939 - Návšteva ministra školstva Jozefa Siváka v obci.

     1945 - V obci vznikla štátna škola

     1955 - V závislosti s výstavbou závodu IMUNA a predpokladaným prírastkom obyvateľstva sa 5. augusta 1955 začalo so stavbou osemročnej strednej školy v bývalom parku veľkostatku. Do užívania ju odovzdali 7. januára 1958. Okrem učební mala aj čitáreň, telocvičňu, jedáleň, kabinety a priestory pre družinu mládeže. Pri škole bolo hádzanárske a basketbalové ihrisko.

     1957 - Začala výstavba novej trojtriednej materskej školy na sídlisku.

     1960 - Povinná školská dochádzka predĺžená na 9 rokov. Zmenil sa aj názov škola na ZDŠ (základná deväťročná škola). V školskom roku 1960/61 dostali žiaci ako prví na svete školské potreby. 

     1960 - V blízkosti školy od 1. januára 1960 začala svoju činnosť Mičurinská prírodovedná stanica.

     1969 - Vyučovalo sa aj v kaštieli a bývalej školskej budove pri kostole. 

     1976 - Dokončenie súčasnej podoby našej školy. Bola postavená pre 18 tried s príslušnými špeciálnymi učebňami. 

     2004 - Vznikol samostatný právny subjekt ZŠ s MŠ. 

     Zriaďovateľ ZŠ s MŠ

      

     Zriaďovateľ: Obec Šarišské Michaľany. 
     Adresa: Kpt. Nálepku 19, 082 22 Šarišské Michaľany
     E-mail: obec@sarisskemichalany.sk 
     Telefón: 051/4582 216 

      

      

     Dokumenty:

     zriadovacia_listina_zssms.pdf

     zriadovacia_listina_zssms_s_dodatkami.pdf

     zriadovacia_listina_zssms_dodatok_c.3.pdf

     zriadovacia_listina_zssms_dodatok_c.4.pdf

      

     spolocny_skolsky_obvod_zriadenie_2004.pdf

     spolocny_skolsky_obvod_2004_dodatok.pdf

     spolocny_sk.obvod_r._2022.pdf