• (ďalej ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré ešte len plnia povinnú školskú dochádzku, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie potrieb a záujmov detí v čase mimo vyučovania.


    Výchova  a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, telovýchovná.
    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a zdravotnú. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí.


    Náš školský klub má 2 oddelenia. Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. Dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, ako aj výtvarný materiál a iné hračky sú uložené vo vkusných skrinkách a kontajneroch. Hračky,  športový a výtvarný materiál pravidelne dopĺňame. Pri rôznych činnostiach detí sa využívajú aj počítačová učebňa, školská knižnica či priľahlé ihrisko v areáli školy.


    Prevádzka ŠKD
    ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok – okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov – denne od 6.30h do 7.35h (ranné schádzanie) a v popoludňajších hodinách od 11.20 hod. do 16.30 hod.

    Pravidelné celoročné akcie:

    • medziklubové súťaže – turistické vychádzky,
    • medziklubové súťaže s deťmi z iných škôl,
    • tematické popoludnia (Športové popoludnia; Imatrikulácia prvákov; Posedenie so starými rodičmi; Tvorivé dielne; Rozprávková noc a rozprávkový večer v ŠKD; Mikuláš; Vianoce; Fašiangy; Veľká noc; MDD; Moja mama a iné),
    • návštevy kultúrnych akcií, ako aj obecnej a školskej knižnice, 
    • návštevy výstav, kina, 
    • letná prázdninová činnosť. 
   • Aktivity uskutočnené v ŠKD

     

    Ø Jeseniáda

    Ø Mikuláš

    Ø Vianočná akadémia

    Ø Rozlúčka so starým rokom

    Ø Guľovačka

    Ø Detský Karneval

    Ø Mesiac úcty starším - výroba darčekov, videopozdrav pre starých. rodičov na Edupage

    Ø Medzinárodný deň školských knižníc - výroba záložiek

    Ø Zdravá strava - Potravinová pyramída - tvorba potravinovej pyramídy

    Ø Vianočná pošta pre seniorov - tvorba vianočných pohľadníc pre seniorov z DSS a CSS, deti si uvedomili, aké dôležité je

    rozdávať radosť a potešiť starkých a starké v domovoch a centrách sociálnych služieb v Humennom a Tovarnom

    Ø Predvianočné posedenie , vianočný punč - vianočný punč, počúvanie kolied, rozprávanie o Vianociach