• Materská škola

    •        Materská škola je v prevádzke je od roku 1962 a nachádza sa v centre obce Šarišské Michaľany.

      

     Budova materskej školy sa skladá z hlavnej budovy a prístavby, kde sa nachádza IV. a V. trieda: 5-6 r. deti.

     V hlavnej časti budovy sú tri triedy: I. tr.: 2 - 3 r. deti, II. tr.: 3 - 4 r. deti, III. tr.: 4 - 5 r. deti.

     Deti prijaté do MŠ majú zabezpečenú celodennú starostlivosť. 

             Každá trieda má samostatnú spálňu a sociálne zariadenie. Šatne  dvoch tried sú umiestnené na chodbe.

     V školskom roku 2013/2014 sa z dôvodu ukončenia prevádzky výťahu v miestnosti na prípravu jedál, zriadila školská jedáleň pre stravovanie detí z druhej, tretej a štvrtej triedy.

      

      Režim dňa:

     Dieťa sa rozvíja v týchto vzdelávacích oblastiach:

     Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

     Základy etiky

     1. Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.

     2. Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

     3. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.

     4. Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.

      

     Ľudské vlastnosti a emócie

       1. Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.

     2. Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov.  

     3. Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 

     4. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

     5. Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne i negatívne. 

     6. Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií – pozitívne i negatívne.   

     7. Opíše aktuálne emócie.

      

     Prosociálne správanie

      

       1.V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).  

     2. Rozlišuje vhodné a  nevhodné správanie.       

     3. Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.

     4. Poskytne iným pomoc. 

     5. Obdarí druhých. 

     6. Podelí sa o veci. 

     7. Ocení dobré skutky.   

     8. Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.    

     9. Nenásilne rieši konflikt. 

     10. Odmieta nevhodné správanie.  

     11. Odmieta kontakt s neznámymi osobami.   

     12. Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.

     13. Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.  

      

      

     Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb

      

      Hygiena a sebaobslužné činnosti

      

           1. Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie

           rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).

          2. Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

          3. Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor

           a dodržiava čistotu pri stolovaní).

       4.Udržiava poriadok vo svojom okolí.