• Základné informácie

    • Dôležité informácie súvisiace so zápisom:

     • Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku /do 31.8./ dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
     • Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
     • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri zápise uviesť  osobné údaje v súlade so školským zákonom.
     • Do 1. ročníka našej ZŠ je možné zapísať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zdravotne postihnuté dieťa alebo dieťa s intelektovým nadaním. Tieto deti budú vzdelávané v klasickej triede formou individuálnej integrácie.
     • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľka školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
     • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do 30.júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
     • Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľku základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).
     • Ak má dieťa zdravotný problém, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať pri jeho zápise do školy.

      

     Škola ponúka:

     • kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa,
     • bohaté tradície v oblasti športovej prípravy, 
     • odborné učebne s interaktívnymi tabuľami: počítačová učebňa, učebňa fyziky a chémie, biológie, techniky, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, 
     • široký výber záujmových krúžkov,
     • služby školského klubu detí,
     • ranné schádzanie žiakov v ŠKD.

      

     Školské akcie

     • Spolupráca s materskou školou 
     • Základný plavecký výcvik 
     • Škola v prírode – 4. r.
     • Základný lyžiarsky výcvik 
     • OŽaZ
     • Exkurzie v rámci Slovenska, školské výlety

      

     Ďalšie z akcií školy

     • Pasovačka prvákov
     • Mikuláš
     • Vianočná akadémia
     • Noc v knižnici
     • Deň rodiny