• Aktuálne oznamy

    • OZNAM

     (zmena financovania obedov)

     V rámci zmeny financovania obedov od 1. 5. 2023 Vám oznamujeme:

      

     1. V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže dotáciu na obedy dostať každý žiak, ktorého zákonný zástupca vypísal a doručil návratku žiadosti o poskytnutie dotácie na stravovanie.

     2. Ak sa žiak doteraz v ŠJ nestravoval, je potrebné vypísať zápisný lístok.

     3. Zároveň je podmienkou uhradenie zálohovej platby vo výške 10€ na 1 dieťa do 25. 4. 2023 (je potrebné si sledovať zostatky na stravnom prostredníctvom aplikácie strava.sk).

      

     PODMIENKY PRE DOTÁCIU NA OBEDY:

     V prípade, že nebudú dodržané obe tieto podmienky, daný obed bude účtovaný v plnej sume!

      

     Réžiu vo výške 1€ mesačne je potrebné uhrádzať aj naďalej.

      

     MŠ: doplatok za stravu 0,50€ x 20 dní = 10€ mesačne vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

      

     Elektronický systém vytvára potrebnú dokumentáciu a podklady o vydaných obedoch. Preto je dôležité, aby deti nosili čipy a riadne ich používali.

      

     Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť (deň vopred) alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

      

     Obed odobraný v prvý deň choroby, keď sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, rodič dieťaťa hradí v plnej výške.

      

     1. žiak musí byť prítomný na vyučovaní,
     2. žiak musí odobrať obed.
      
   •  

    •  

     • Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa k poskytovaniu dotácií  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

     • Informácia pre zákonného zástupcu dieťaťa

      k poskytovaniu dotácií 

      na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

       

      Dňa 1. 8. 2021 nadobudne účinnosť právna úprava zákona č. 544/2010 Z. z.
      o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

       

      Uvedená  právna  úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
      • doplní sa  nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

      (deti žijúce  v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus).

       

      Od 1. 8. 2021  dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      (do školy je potrebné doniesť  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje  pomoc v hmotnej núdzi, potvrdenie vydá    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  )

       

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti  táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

      (do školy je potrebné doniesť  čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na stránke školy, alebo Vám tlačivo poskytneme priamo v škole)

       

      Výška sumy dotácie na stravu je zvýšená na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

       

      Žiak bude mať nárok na dotáciu na stravu, ak sa bude nachádzať v Zozname detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Ak má zákonný zástupca záujem, aby sa jeho dieťa nachádzalo v uvedenom zozname už za mesiac september 2021 je nevyhnutné, aby škole doručil (osobne, mailom, ...)   do 5. 8. 2021 jedno z potvrdení:

       

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (zákonný zástupca musí úradu práce najneskôr do 10. 08. 2021 doručiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu - doklady o príjme) alebo
       • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      Cestne_vyhlasenie_dotacia_obedy.docx

      Cestne_vyhlasenie_dotacia_obedy.pdf