• Viem, čo zjem

     • Naša škola sa zapojila do projektu Viem, čo zjem. Žiaci 3. – 6. ročníkov zábavnou formou získajú cenné vedomosti o význame zdravého stravovania, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania, taktiež sa oboznámia s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií nájdete na stránke www.viemcozjem.sk.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na obnovenie dodávky plynu bude vyučovací proces prebiehať podľa rozvrhu už v STREDU (28. 9. 2022).

      V prevádzke bude materská škola, základná škola, ŠKD aj školská jedáleň. Všetci stravníci budú na stravu prihlásení automaticky (v prípade nezáujmu o obed je nutné sa zo stravy odhlásiť).

     • Maratónska štafeta

     • V rámci Európskeho týždňa mobility, ako aj boja proti obezite sa v piatok (23. 9.) konala v našej škole zaujímavá športová akcia pod názvom Maratónska štafeta. Zúčastnili sa jej deti z materskej školy, ktoré si vyskúšali beh cez prekážky, aj žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ. Tí mali možnosť bojovať o prvenstvo v štafetovom behu na našej atletickej dráhe. Celkový čas maratónskej štafety bol 2 hodiny a 22 minút. 

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovenku. Jej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa do tejto zbierky každoročne zapája, a preto ani tento rok nebol výnimkou.

      Ďakujeme všetkým deťom, žiakom aj dospelým z materskej aj základnej školy, ktorí dnes (23. 9. 2022) ochotne prispeli na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

     • Nemecký jazyk (krúžok)

     • Milí rodičia a žiaci,

      oznamujeme Vám, že okrem zoznamu ponúkaných krúžkov, ktoré žiaci dostali spolu so vzdelávacími poukazmi, bude v tomto šk. roku pre žiakov 2. stupňa možnosť navštevovať aj krúžok nemeckého jazyka.

      V prípade záujmu navštevovať tento krúžok Vás prosíme, aby ste to čo najskôr (najneskôr však do 26.9.2022 do 12.00h) oznámili Vašim triednym učiteľom. Svoj záujem môžete vyjadriť tiež prostredníctvom elektronického prihlasovania cez stránku EduPage.

     • Oznam (riaditeľské voľno)

     • Riaditeľka školy ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. oznamuje, že poskytuje z prevádzkových dôvodov žiakom a deťom Základnej školy s materskou školou Pod lesíkom 19 riaditeľské voľno v dňoch od 26. 9. 2022 do 28. 9. 2022 (pondelok – streda).

      Všetci stravníci sú z obedov automaticky odhlásení.

      Odôvodnenie: Spoločnosť SPP Distribúcia a.s. oznámila prerušenie zemného plynu v obci Šarišské Michaľany od 26. 9. 2022 od 8.00h do 24.00h z dôvodu realizovania udržiavacich prác na vysokotlakovom plynovode DN 80.

     • Súťaž v zbere papiera

     • V mesiacoch september 2022 – január 2023 prebieha Veľká školská súťaž v zbere papiera. Okrem rôznych cien získaškola, ktorá nazbiera najviac ton papiera, poukážku v hodnote 1000€ od Datartu.

      Zbierajú sa noviny, letáky, časopisy, kancelársky papier, ale aj kartóny a lepenka. 

      Pomôžte nám, prosím, zapojiť sa do súťaže a získať odmenu. Ďakujeme!

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 21. 9. 2022 (streda) o 16.00h v školskej jedálni našej základnej školy.

      Po ňom budú nasledovať triedne aktívy v jednotlivých triedach (podľa informácií od triednych učiteľov zapísaných v žiackych knižkách žiakov).

     • Deň obetí holokaustu

     • V piatok 9. septembra 2022 sme si v mašej škole pripomenuli Deň obetí holokaustu. Žiaci 2. stupňa si vypočuli denníkové zápisky ich rovesníčky Sáry (židovského dievčaťa) a pozreli si prezentáciu spojenú s výkladom o holokauste. Nakoniec nechýbala spoločná modlitba venovaná obetiam holokaustu. Spoločne sme sa zhodli, že sme si všetci rovní, aj keď nie sme rovnakí.

      Deviaty september je na celom Slovensku pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 Slovenský štát prijal tzv. Židovský kódex. Tento kódex bol sériou zákonov a nariadení, ktoré zbavili 80 000 slovenských Židov občianskych a hospodárskych práv a v skutočnosti ich postavili na hranu zákona a spoločnosti. Vyhostenie slovenských Židov do táborov smrti, ktoré sa začalo o šesť mesiacov neskôr, v marci 1942, bolo prirodzeným dôsledkom ratifikácie Kódexu.

     • Objednávanie stravy cez internet (oznam školskej jedálne)

     • Vážení stravníci, v rámci skvalitňovania služieb jedálne Vám ponúkame novú službu Objednávanie stravy cez internet. Aplikácia strava.sk Vám umožní prihlasovať či odhlasovať stravu prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Prihlasovanie prebieha pod užívateľským menom a je chránené heslom. V aplikácii nájdete vždy aktuálne informácie o vydanej strave či stave Vášho konta. Môžete tiež sledovať históriu Vašich objednávok a platieb za stravu. Na jedálničku vždy nájdete informáciu o alergénoch obsiahnutých v konkrétnych pokrmoch. Pre pridelenie užívateľského mena a hesla sa, prosím, zaregistrujte v kancelárii školskej jedálne. Odkaz pre stiahnutie mobilnej aplikácie strava.sk pre telefóny a tablety s operačným systémom Android aj iOS nájdete na www.strava.sk.

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti (oznam)

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      podľa aktuálne platných usmernení je žiak povinný predložiť v 1. deň nástupu do školy (5. 9. 2022) vyhlásenie o bezpríznakovosti (platné od 15. augusta 2022).

      Toto vyhlásenie môže rodič poslať elektronicky (prostredníctvom aplikácie EduPage) alebo si ho môže stiahnuť zo stránky školy. Vytlačené a rodičom podpísané vyhlásenie žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

      V prípade záujmu si môžete vytlačené vyhlásenie vyzdvihnúť aj na vrátnici školy v pracovných dňoch v čase od 8.00h do 15.30h.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra o 8.00h pred budovou školy. 

      V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD.

     • Oznam o poplatkoch v školskej jedálni

     • Vážení rodičia a žiaci školy,

      od septembra 2022 budú platby v školskej jedálni nasledovné:

       – cena 1 obeda = 1,54€ + režijné náklady 1€ paušálne za každý mesiac 

                                          (1,54€ x 20 dní = 31€ + 1€ = 32 €),

      1. stupeň ZŠ – cena 1 obeda = 1,21€ + režijné náklady 1 € paušálne za každý mesiac 

                                           (1,21€ x 20 dní = 24 € + 1€ = 25€),

      2. stupeň ZŠ – cena 1 obeda = 1,30€ + režijné náklady 1 € paušálne za každý mesiac

                                            (1,30€ x 20 dní = 26 € + 1€ = 27 €).

                        Iba žiak/dieťa v hmotnej núdzi je oslobodený/é aj od režijného poplatku.

       

      Zápisný lístok si môžete stiahnuť zo stránky školy. Vyplnený a podpísaný ho môžete doručiť vedúcej školskej jedálne od 25. 8. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00hod.

      Žiak/dieťa bude na stravovanie v šk. roku 2022/2023 prihlásený/é až po odovzdaní zápisného lístka a po uhradení stravného.

      Platbu je potrebné uhradiť vopred, vždy do 25. dňa mesiaca, na nasledujúci mesiac na účet školskej jedálne:

                                             IBAN SK60 0200 0000 0017 8463 1154

      Pri úhrade je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka.

       

      Odhlasovať svoje dieťa zo stravy je potrebné deň vopred do 14.00 hod. cez aplikáciu EduPage. Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň, a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie.

      V prvý deň choroby dieťaťa/žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 10.30h – 11.00h (odber stravy je potrebné nahlásiť telefonicky do 10.00h), pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov školskej jedálne.

      V ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Žiak sa prihlási v jedálni pri preberaní obeda čipom, ktorým potvrdí prevzatie obeda. Žiak používa ten istý čip, ktorým sa prihlasuje pri vstupe do školy.

      Telefonický kontakt do školskej jedálne: 051/ 794 2285.

     • POĎAKOVANIE

     • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany ĎAKUJE všetkým rodičom žiakov a detí základnej a materskej školy, Rade rodičov, Rade školy, OÚ na čele s p. starostom a poslancami obecného zastupiteľstva, ako aj všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc i podporu počas celého školského roka 2021/2022. ĎAKUJEME!

     • Svetový deň bez tabaku

     • V rámci Svetového dňa bez tabaku si členovia žiackeho parlamentu pripravili program pre svojich spolužiakov, ktorý pozostával z prezentácie, krátkeho videa a dotazníka. Dúfame, že to žiakov patrične oslovilo.