Menu

 • Potvrdenie o zdravotnom stave

  Rodičom detí zapísaných do MŠ:

  Tu si môžete stiahnuť prílohu, ktorú je potrebné potvrdiť u lekára a priložiť k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. 

  Priloha_k_ziadosti_o_prijatie_do_MS_-_potvrdenie_o_zdravotnom_stave.docx

 • Oznámenie súvisiace s vyučovaním od 22.6. 2020

  Vedenie základnej školy s materskou školou, oznamuje
  všetkým žiakom 6. – 9. ročníka, že základná škola v týždni od
  22.6. do 26. 6. z organizačných dôvodov nespustí prevádzku
  pre žiakov uvedených ročníkov.
  Dištančné vyučovanie sa pre všetkých žiakov končí v piatok
  19.6. 2020.
  Odporúčame všetkým žiakom, aby z organizačných dôvodov
  prišli do školy v posledný týždeň školského roka – t.j. v
  pondelok 29.6. 2020 od 8,00 – 11,00 z dôvodu triednických
  prác, a v utorok 30.6. 2020 k odovzdávaniu vysvedčení, ktoré
  bude realizované na školskom dvore od 8,00 – 9,00 hod.
  Všetci žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú
  dochádzku sú povinní v pondelok 29.6. odovzdať učebnice.
  Ostatní žiaci odovzdávajú učebnice až v septembri budúceho
  školského roka.
  Je potrebné priniesť so sebou prehlásenie o bezinfekčnosti,
  ktoré nájdete na stránke školy. Vstup do budovy je s rúškom.
  Prevádzka materskej školy z prevádzkových dôvodov končí
  činnosť dňom 30.6. 2020.

 • Hodnotenie žiakov

  Škola/predmetová komisia/ vypracovali kritériá hodnotenia pre svoj predmet/vzdelávaciu oblasť/školu, o ktorých informovala zriaďovateľa a Radu školy. Podľa týchto kritérií budú žiaci hodnotení za prácu počas bežného vzdelávania, dištančného vzdelávania počas karantény aj za prácu  v období od 1.6.2020 do 30.6.2020 /týka sa žiakov 1. stupňa, ktorí v tomto období nastúpili na vyučovanie/.

  Ak sa zo subjektívnych príčin žiakovi nepodarí splniť určené kritériá, alebo žiak nereagoval dostatočne  na dištančné vzdelávanie,  môže byť pred záverečným hodnotením preskúšaný. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

 • Rodičom žiakov, ktorí prihlásili svoje dieťa na vyučovanie v termíne od 1.6.2020 do 30.6.2020

  1. Rodič je povinný priviesť žiaka do školy osobne v pondelok 1.6.2020 v čase od 7:00 do 8:00 .

  2. Rodič je povinný vypísať „Vyhlásenie“.

  Vyhlásenie je môžné stiahnuť tu: Vyhlasenie_rodicov.docx . 

  Vypísané a podpísané vyhlásenie prineste so sebou do školy v pondelok 1.6.2020, príp. ho môžete vypísať priamo na mieste. 

 • Oznam rodičom

  Riaditeľka ZŠ s MŠ v Šarišských Michaľanoch oznamuje rodičom, že prihlasovanie žiakov 1. - 5. ročníka do ZŠ a detí do MŠ od 1. júna 2020 sa uzatvára 28.5.2020. 

 • Zápis do materskej školy

  Bližšie informácie v záložke Materská škola alebo tu: Kriteria_prijatia_do_MS.docx V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností kontaktujte zástupkyňu pre MŠ p. Malíkovú na č. 0918567085. 

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov,

  srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ s MŠ v Šarišských Michaľanoch  v dňoch 

  20. 04. – 21. 04. 2020 v čase od 9:00 – 12:00 hod. 

  22. 04. 2020 v čase od 11:00 - 15:00 hod.

  Po dohode s vedením školy je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

  Na zápis nie je potrebné prísť s dieťaťom!

  Rodičia sú povinní vstupovať do školy s rúškom na tvári!

  Všetky informácie týkajúce sa zápisu do školy nájdete na našej stránke v ľavom menu - záložka Zápis do 1.ročníka:

  https://zssarmich.edupage.org/text11/

  Zapísať dieťa do školy je možné aj elektronicky: (kedykoľvek do 22.04.2020)

  https://zssarmich.edupage.org/register/

  Pri elektronickom zápise osobná prítomnosť nie je potrebná!

   

   

 • VEĽKÁ NOC

 • Oznam pre končiacich žiakov - podávanie prihlášok na SŠ


       Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
  riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude
  vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na
  školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl
  zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do
  stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a
  to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;
  prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest
  pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020
  a najneskôr do 30. júna 2020.
       Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo
  nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to
  najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny
  pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci
  s riaditeľmi škôl.
       V prípade akýchkoľvek otázok,príp. nejasností kontaktujte telefonicky alebo mailom výchovného poradcu školy Mgr. Jozefa Mikloša tel.: 0907 638 700, mail: jomiki78@gmail.com

   

 • Oznam pre žiakov a rodičov

  Informácie o vyučovaní a zadávaní úloh sledujte denne prostredníctvom aplikácie Edupage, mobilných operátorov, prípadne na  webovej stránky školy (ak máte nejasnosti, obráťte sa na svojich učiteľov).

  Obdobie od 30.3.2020 – až do odvolania, milí žiaci, nie je obdobím prázdnin! Učitelia Vám  budú zadávať úlohy elektronicky (cez Edupage, na portáli Bezkriedy.sk, Alf testy, FenomenySveta.sk, Digitálna učebnica, Grammar. in,  a.i. odporúčané portály vzdelávania, sledujte aj televízne relácie určené pre domáce vzdelávanie – denne od 9,00 RTVS 2). Vypracovávanie zadaných úloh, testov či samoštúdium bude bežnou súčasťou karanténnych dní, preto pristupujte k tomu zodpovedne.

   

                                                                                                    PaedDr. Mária Cvancigerová, riaditeľka školy

 • OZNAM

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

  Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

 • OZNAM

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

  Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.     

  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.         

  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.    

  Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).    

  V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

 • Chrípkové prázdniny

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany  z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov, v  zmysle Usmernenia MŠVVaŠ v Bratislave zo dňa 11.3.2020 a v súlade s § 6 odst.10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prerušuje vyučovanie v Základnej škole

  od 13.marca 2020 - 16.marca 2020.

  Zároveň v týchto dňoch nebude prebiehať výchovná činnosť v ŠKD, žiaci z obedov budú vyhlásení automaticky.

 • Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 9.marca 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy.  Do prednesu sa zapojilo 12 žiakov z I. stupňa a 9 žiakov II.stupňa, ktorí súťažili v 2 kategóriách (5. – 6. ročník, 7. – 9.ročník). Víťazom blahoželáme.

  Výsledky I kategórie:

               poézia                                                                                                     próza

  1. Zuzana Pomikalová (2.A)                                                        1. Amy Mariëlle Molenaar(3.A)

  2. Tomáš Žilka(2.A)                                                                        2. Ella Zimovčáková(1.A)

       Emma Machalová (2.A)                                                            Zuzana Babičová(2.A)

       Adam Mesarč (1.A)                                                                    Nela Feninová(2.A)

  3. Mário Rakaš  (1.B)                                                                       Nina Pinteková (2.A)

      Sofia Rakašová (4.A)

      Liliana Haľková (4.A)

   

  Víťazmi jednotlivých kategórií II.stupňa sú títo žiaci:

  1.miesto: II. kat.: Tamara Bernátová (6.A) – próza, III. kategória: Tobias Švec (7.A) – próza, Anetta Štelbacká (8.A) – poézia.

  2.miesto: II. kat. Vanesa Gončárová (5.A) – poézia, III. kat.: Lucia Krištofová (8.A) – poézia.

  3.miesto: II. kategória: Dominika Kalejová (5.B) – poézia, III. kat.: Vanesa Vaňová (7.A) – poézia.

  Diplom za účasť získali žiačky Kristína Miklošová (6.A) a Adriana Duždová (5.C).

 • Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením koronavírusu vydalo MŠ SR usmernenie:

  V prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy, najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

             - ostať doma a kontaktovať telefonicky lekára,

             - v prípade rozhodnutia lekára bude osoba hospitalizovaná,

             - ak symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.


  Odporúčame dodržiavať tieto preventívne opatrenia:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.


  Prosíme rodičov, aby školu neodkladne informovali v prípade výskytu symptómov, ako aj v prípade, že boli v oblastiach výskytu koronavírusu.


  Koronavirus_odporucania.pdf

  usmernenie2_koronavirus.pdf​​​​​​​  ​​​​​​​

 • Jarné prázdniny

  Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

  oznamuje,

  že od 02. marca 2020 (pondelok) do 06. marca 2020 (piatok) nebude prebiehať vyučovanie z dôvodu jarných prázdnin. Posledný deň vyučovania je 28. februára 2020 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 09. marca 2020 (pondelok).

 • Párty od Mattela - detský svet, Prešov - 27.2.2020

 • Testovanie 9

  Oznamujeme Vám, že celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2020, sa uskutoční 1.apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020.

  Bližšie info dostupné na stránke www.nucem.sk. 

  Dávame do pozornosti: Špecifikácia testu z matematiky T9-2020 a špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry T9-2020.

  https://www.nucem.sk/dl/4500/Specifikacia%20testu_MAT_T9_2020_final.pdf

  https://www.nucem.sk/dl/4501/Specifikacia%20testu_SJSL_T9_2020_final.pdf

 • MŠ - Fašiangový karneval

  Fašiangy -  čas karnevalov, zábavy a veselia. Patrí k ďalším ľudovým tradíciám, ktoré v našej MŠ dodržiavame. Inak to nebolo ani v tomto šk. roku. Karneval sa konal sa 21.02.2020. Pani učiteľky tretej triedy  Beáta Fecková a Mgr. Zuzana Babičová pripravili peknú výzdobu priestorov MŠ a priebeh celého karnevalu. Bol to deň plný radosti, spokojnosti a dobrej nálady, a preto si fašiangové tradície v MŠ zachováme aj naďalej. Teraz už môže nastúpiť tradičný pôst až do Veľkej noci.

 • MŠ - Čo s odpadom...

  Deti si to vyskúšali na školskej aktivite, ktorú zrealizovala v spolupráci s rodičmi a vyučujúcimi z ďalších tried pani uč. Bc. Ľubica Miščíková.

  Rodičia si doma s deťmi pripravili výrobok z odpadu. Tieto boli vystavené v interiéri MŠ, kde mohli rodičia hlasovať za najkrajšiu zhotovenú prácu z odpadu. Viac vo  fotogalérií  ...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria