Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DRA
Enviromentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBV
Oddychová a rekreačná činnosť ORC
Ochrana života a zdravia OZO
Pohybová príprava PPB
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Príprava na vyučovanie PNV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvoj špecifických funkcií RŠF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Tajomstvá sveta TAS
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tématická oblasť výchovy TOV
Terapeutické a korektívne cvičenia TKC
Tvorivé písanie TOF
Vecné učenie VNU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné spracovanie materiálu VSP
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2021.0.1261 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.04.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria