Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany
Adresa školyPod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
Telefón0917/669262
E-mailzssarmich@gmail.com
WWW stránkahttps://zssarmich.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno
RiaditeľMgr. Lenka Malíková
ZRŠMgr. Dana Lörincová
ZRŠMgr. Katarína Timurová

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaIng. Ľubomír Miženčík
pedagogickí zamestnanciMgr. Katarína Pinteková
 Bc. Ľubica Miščíková
  
nepedagogickí zamestnanci zamestnanciSlávka Miženčíková
  
zástupcovia rodičovLuboš Bernát
 Mgr. Miloš Kurimský
 Martin Dzurov
  
zástupca zriaďovateľa Ing. Vincent Leššo
 Mgr. Ondrej Kušnirík
 Ing. Marek Zborovjan, MBA, DBA
 Mgr. Monika Zborovjanová, MBA

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Šarišské Michaľany
SídloKpt. Nálepku 18, Šarišské Michaľany, 082 22

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Poradnými orgánmi boli:

Rada školy v tomto školskom roku zasadala päťkrát.

Rada rodičov v tomto školskom roku zasadala raz prezenčne, raz online.

Metodická rada:

Metodické združenie 1. stupňa, vedúca PaedDr. Tatiana Roháľová - uskutočnilo 5 zasadnutí

Metodické združenie MŠ, vedúca Beáta Fecková - uskutočnilo 4 zasadnutia

Predmetové komisie:

PK slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, vedúca Mgr. Zuzana Štvartáková

PK matematika a práca s informáciami, človek a príroda, vedúci Mgr. Martin Slavoš

PK človek a spoločnosť, človek a svet práce, človek a hodnoty, vedúca Mgr. Alena Marcinová

PK umenie a kultúra, zdravie a pohyb, vedúca Mgr. Alena Jakubčáková

Pri každej komisii sa uskutočnilo 5 zasadnutí. Zápisnice s uzneseniami sú k nahliadnutiu. Hodnotiace správy tvoria prílohu správy o výchovno vzdelávacej činnosti, jeje výsledkoch a podmienkach za rok 2021/2022.

Výchovný poradca : Mgr. Jozef Mikloš

Špeciálny pedagóg: PaedDr. Alena Farkašová

Sociálny pedagóg: Mgr. Silvia Krišková

Koordinátor čitateľskej gramotnosti pre 1. stupeň Mgr. Beáta Poráčová

Koordinátor čitateľskej gramotnosti pre 2. stupeň Mgr. Zuzana Štvartáková

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Mária Drobňáková

Koordinátor Národného programu baja proti obezite Mgr. Anna Homičková

Koordinátor pre ľudské práva Paeddr. Denisa Imrichová

Koordinátor primárnej drogovej prevencie PaedDr. Denisa Imrichová

Koordinátor žiackeho parlamentu PaedDr. Denisa Imrichová

Koordinátor tvorby ŠkVP a testovania Mgr. Dana Lörincová

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 369

Počet tried: 21


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried23233322121
počet žiakov305037475057433619369
z toho v ŠKD811146     39

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3721
Znížený úväzok11

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03131
vychovávateľov022
asistentov učiteľa044
    
spolu03737

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5. AInformatika1
5. AVýtvarná výchova1
5. BAnglický jazyk4
5. BMatematika5
5. BInformatika1
5. CAnglický jazyk4
5. CMatematika5
5. CInformatika1
6. AInformatika1
6. BInformatika1
6. BVýtvarná výchova1
6. C - 1. skupinaAnglický jazyk3
6. CInformatika1
6. CVýtvarná výchova1
7. AInformatika 1
7. AVýtvarná výchova1
7. BInformatika1
7. BVýtvarné spracovanie materiálu2
8. AInformatika1
8. AVýtvarná výcova1
8. BMatematika5
8. BInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Expert geniality show

Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov druhého stupňa. Súťažili v dvoch rôznych oblastiach, podľa vlastného výberu.

Všetkovedko - matematická súťaž

Tisíce detí na Slovensku zabojovali o titul Všetkovedka . Hlavný súťažný deň bol 30.november.Tento deň si aj naše deti potrápili svoje hlavičky nad všetečnými otázkami Všetkovedka. O všestrannú súťaž prejavilo záujem 16 žiakov.

Pytagoriáda

Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Tí najlepší postúpili do okresného kola, v ktorom žiaci tretieho a štvrtého ročníka patrili k úspešným riešiteľom.

Europen Code week

Počas hodín informatiky sa žiaci zapojili do projektu Európsky týždeň programovania, vyskúšali si programovať v prostredí Scratch, Micro:bit, Imagine, Bee-Bot.

Čítam, čítaš, čítame...

Súťaž prebieha od novembra do mája v našej školskej knižnici. Úlohou čitateľov je prečítať počas mesiaca čo najviac kníh z knižnice. Za každú prečítanú knihu získajú nálepku. Najlepší čitatelia mesiaca sú odmenení.

Maksík

Žiaci sa zapojili do súťaže pre bystré hlavy Maksík. V tomto školskom roku sa do tejto inšpiratívnej súťaže zapojilo desať žiakov I. stupňa. Súťaž má päť kôl. V nich žiaci môžu povzbudiť svoje rozmýšľanie.

iBobor

Zručnosti v oblasti informatiky si žiaci overili riešením úloh súťaže iBobor. V týždni Vedy a techniky od 8. novembra do 12. novembra 2021 sa už tradične uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Zúčastnili sa jej žiaci 2.-9. ročníka, ktorí súťažili v 4. kategóriách.

Hľadá sa knihomoľ

V mesiaci marec sme pre žiakov 2. stupňa vyhlásili súťaž „Hľadá sa knihomoľ“- ich úlohou bolo vytvoriť videoprednes.

Hviezdoslavov Kubín

Tento rok sa konal už 68. ročník súťaže. V našej škole, žiaľ, záujem o prednes poézie, no najmä prózy,

z roka na rok klesá. Stojí to totiž nemalé úsilie. Preto sme radi, že sa ešte stále nájde aspoň zopár žiakov, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas aj menej populárnym aktivitám, ku ktorým prednes určite patrí... V utorok (8.3.2022) predstúpilo 6 odvážnych dievčat pred ostatných žiakov a porotu, aby nám ukázali výsledky svojej námahy.

Výtvarná súťaž - Pomoc hasičov pri pandémii

Vo februári sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do 19. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave, ktorú vyhlásila dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR. Súťaž niesla názov Pomoc hasičov pri pandémii. Vo výtvarných prácach ukázali žiaci svoj talent a výtvarnú zručnosť. Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli, vrátane žiakov našej školy. Tento rok nebol výnimkou.

Florbal cup

Vo štvrtok (7. 4. 2022) sa žiaci našej školy zapojili do športovej súťaže Florbal cup, v ktorej sa stretlo 11 tímov z okresu Sabinov.

Talent základných škôl regiónu Šariš

V utorok 29. 3. 2022 sa vybraní žiaci 2. stupňa zúčastnili súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš 2022. Ide o súťaž v logickom myslení, matematike a vo verbálnom myslení.

Okresné kolo v malom futbale

Chlapci zo 6. a 7. ročníka sa 28. apríla 2022 zúčastnili futbalového turnaja v Lipanoch.

Okresné kolo vo vybíjanej

5. mája sa dievčatá z tried 4.A, 5.A a 6.A zúčastnili okresného kola vo vybíjanej.

Športové podujatie „SPPortujme spolu v MAS Sabinovsko!“

Družstvo z desiatich žiakov 2.A triedy sa v stredu (22. júna 2022) zúčastnilo športového podujatia v Sabinove. Športový areál bol miestom, kde si žiaci zasúťažili v 10 športových disciplínach.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Exkurzie

8. a 9. ročník

Technické múzeum - Solivar -ťažba a výroba soli

9. A

Krajské múzeum Františka Rákociho - výstava zameraná na 40 rokov činnosti Klubu prešovských turistov.

8.A a 9.A

Synagóga Prešov - minulosť a život Židov z Prešova a okolia, ich deportácia do koncentračných táborov počas II. svetovej vojny.

9. A

Slovenské technické múzeum v Košiciach - prezentácia technických zbierkových predmetov z oblasti baníctva, hutníctva, kováčstva, strojárstva, elektrotechniky, astronómie, geodézie, kartografie a fyziky, oboznámili sa so svetom turbín a motorov, na chvíľu sa dokonca stali zubnými dentistami v expozícii Zubnej techniky. Vedecko-technické centrum pre deti a mládež ich zas hravo oboznámilo s fyzikálnymi zákonitosťami. V atraktívnom prostredí sa interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom oboznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

5. a 6. ročník

Krajské múzeum v Prešove, ktoré sídli v priestoroch Rákociho paláca -Prezreli si historický nábytok, hodiny, zbrane či mince. Oboznámili sa tiež s dejinami Prešova od 9. storočia do roku 1918.

AKTIVITY

Materská škola

-zúčastnili sme sa ,,Maratónskej štafety“ pri základnej škole

-materská škola sa druhýkrát zapojila do verejnej celoslovenskej zbierky ,,Biela pastelka“

-prijali pozvanie do ZŠ od vojenských príslušníkov slovenskej armády

-v októbri sa uskutočnili v každej triede ,,Jabĺčkové slávnosti“, „Deň jablka“ a tak si pripomenuli ,, Svetový deň jablka“, ktorý bol vyhlásený 21. októbra

-zúčastnili sme sa turistickej jesennej vychádzky spojené so šarkaniádou

-Mesiac úcty k starším- vzhľadom k aktuálnej edipemiologickej situácii sa nekonali triedne besiedky a posedenia pre starkých, ale prostredníctvom digitálnych technológií sme ich potešili darčekom a videom

-Zapojili sa do akcie ,,Ponožkový október“

-Deň materských škôl na Slovensku- pri tejto príležitosti sa realizovali rôzne aktivity, športové hry, škôlkárske párty v rámci triedy,

-vytvorili jesennú výstavku z rôzneho prírodného materiálu ,,Čaro jesene“

-zapojili sa do zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabíc od topánok“

-Mikulášska nádielka- návšteva Mikuláša a rozdávanie balíčkov,

-v decembri sa uskutočnilo posedenie pri vianočnom stromčeku,

-uskutočnili a odoslali poštou ,,List pre Ježiška“

-zapojili sme sa do Vianočnej akadémie a prispeli nacvičeným programom, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke školy

-vytvorili a poslali sme vianočné pozdravy ZŠ aj miestnym podnikateľom či priateľom školy,

-vyučujúce spolu s deťmi vytvorili krásne zimné dekorácie v triedach, i na chodbách,

-zhotovili „Kŕmidlo pre vtáčiky“ poznávali a pozorovali vtáčiky v zime

-v januári sme absolvovali akciu Športujeme v zime, Sánkovačka, guľovačka

-zimná turistická vychádzka spojená s umiestnením krmiva pre vtáčiky a zvieratká,

-postavím si snehuliaka- s pomocou p. uč. vytvorili krásneho snehuliaka,

-vďaka pánovi starostovi a obecnému úradu sme sa zapojili do projektu pána Fischera s názvom Filip,

-zúčastnili sa lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Tučniačik- Drienica

-oboznamujú sa s anglickým jazykom jazykovou školou PRO AMERICANA

-mesiac február si pripomenuli fašiangovými tradíciami KARNEVALOM, Fašiangy, turice... ktoré sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a veselým tancom

-v mesiaci marec bola zorganizovaná školská prehliadka v prednese poézie a prózy ,,Michaliansky Čim-čim“

-nezabudli sme ani na starých rodičov, ktorí nám prišli prečítať rozprávku pred popoludňajším oddychom - Čítanie so starými rodičmi

-dňa 22.03. sa v našej materskej škole oslávil Svetový deň vody, ktorý bol spestrený zaujímavými aktivitami o vode a jej dôležitosti pre všetkých na Zemi

-nakoľko sa blížili sviatky jari a s tým spojené tradície veľkonočných sviatkov, pripomenuli sme si ich výrobou veľkonočných kraslíc v každej triede ,,Parádnice kraslice“

-jar už dávno prišla, príroda sa prebudila, ale neporiadok po zime ostal, uskutočnila s preto jarná vychádzka s upratovaním

-Deň Zeme významný deň pre našu planétu, v tento deň boli pripravené aktivity v každej triede, ktoré splnili daný cieľ.

-zorganizoval sa týždenný plavecký kurz v mesiaci máj kde si deti osvojovali základné plavecké zručnosti, rozvíjali prirodzenú aktivitu v bazéne, upevňovali zdravie - otužovaním a posilňovali kooperatívne správanie

-tento školský rok sme zakúpili Motýliu farmu, deti pozorovali vývoj motýlia od ich zakuklenia až po ich vypustenie

-01.06.2022 v tento deň majú všetky deti sviatok, ktorým je Medzinárodný deň detí. Spoločne sme tento deň oslávili na školskom dvore rôznymi aktivitami

-nezabudli sme ani na oteckov, ktorým sme pripravili ručne vyrobený darček

-uskutočnil sa hudobný folklór - spev a hra na ľudových hudobných nástrojoch

pod záštitou pána Gaľu

-hudobné predstavenie - ,,Ujo Ľubo - Neposlušné kozliatka“, divadelné interaktívne predstavenie o Jankovi Hraškovi a rozprávke o Zlatej rybke

-zapojili sme sa do logickej olympiády, po splnených úlohách deti získali diplom

-koniec roka sa blíži, preto sme zorganizovali školský výlet do ZOO v SNV

-pani učiteľky s IV. a V. triedy uskutočnili Noc v MŠ pod názvom ,,Čarovná noc a Rozprávková noc“

-z IV. triedy sa rozlúčili rodičia predškolákov krásne pripravenou akciou ,,Rozlúčková párty“

-školský rok sme slávnostne ukončili speváckou súťažou ,,Spievaj, že si spievaj“

Základná škola

Príprava žiakov 9. ročníka na testovanie T9 a prijímacie skúšky

V rámci vyučovacieho procesu prebieha príprava žiakov počas Cvičení z matematiky a Cvičení zo slovenského jazyka a literatúry s dotáciou 1 hodina týždenne

Všetci žiaci deviateho ročníka navštevujú záujmové útvary

Hráme sa so slovami

Hráme sa s číslami

Na škole pracujú aj ďalšie záujmové útvary, ktoré boli realizované počas celého polroka, pričom bolo zabezpečené nepremiešavanie žiakov: Góly - body - sekundy - športový krúžok pre žiakov 2. stupňa

Gymnastika - športový krúžok pre žiakov 2. stupňa

Hýbeme sa spolu - športový krúžok pre žiakov 1.A

Ľudová tvorivosť - krúžok zameraný na rozvoj tvorivosti žiakov 4. A

Pohybový krúžok - športový krúžok pre žiakov 2.A

Športový krúžok - športový krúžok pre žiakov 3.A

Usilovné včielky - krúžok pre žiakov 2.B triedy zameraný na zábavné precvičovanie, upevňovanie učiva a rozvoj tvorivosti

Za všetkým hľadaj vedu -krúžok zameraný na rozvoj prírodovedných zručností pre žiakov 2. st.

Aktivity, projekty, súťaže a ďalšie činnosti prezentujeme v školskom časopise s názvom SOVÍK. Je to časopis žiakov Základnej školy s materskou školou Šarišské Michaľany. Na tomto časopise aktívne pracuje redakčná rada, v ktorej sú žiaci navštevujúci záujmový útvar Školský časopis.

Ďalšie aktivity

Európsky týždeň mobility

Žiaci mali možnosť prísť do školy na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách, alebo pešo,

Maratónska štafeta

Mesiac september sme otvorili športovou akciou - MARATÓNSKA ŠTAFETA- do ktorej sa zapojili všetky triedy I. a II. stupňa. Zúčastnilo sa jej 190 žiakov, 10 učiteľov, pán farár a podporili nás aj 30 detí z MŠ. Celkovo sme maratón, ktorý má 42 195 m, zvládli za 2 hodiny, 24 minút a 30 sekúnd.

Turistická prírodovedná vychádzka

Žiaci mali možnosť vycibriť si svoju pozornosť, zdatnosť, rýchlosť a najmä aktívne spoznávanie prírody počas turistickej vychádzky do Giraša a okolia.

Testovanie pohybových predpokladov

Testovali sme silu, rýchlosť, vytrvalosť a koordinačné schopnosti prvákov, tretiakov a piatakov.

Ochrana života a zdravia

Tento rok poskytli žiakom praktické skúsenosti vojaci, vďaka ktorým sa žiaci naučili ako ľuďom poskytnúť prvú pomoc, ako sa brániť, mohli sme si vyskúšať plynové masky, vesty a dokonca aj streľbu zo zbrane. Po absolvovaní stanovíšť sme absolvovali turistické cvičenie.

V druhom polroku žiaci druhého stupňa absolvovali aj teoretickú časť.

Medovníkový piatok

Vianočnú atmosféru sme si priblížili spolu so žiakmi 1. A triedy, ktorí usilovne piekli s pani učiteľkou medovníčky.

Vianočná výzdoba

K vianočným sviatkom patrí aj výzdoba, o ktorú sa na našej škole postarali žiaci zo 4. A, rozvíjali svoju kreativitu a prevoňali školu ihličím.

Chemický Adventný kalendár

Tejto aktivity sa zúčastnili žiačky 9. a 8. ročníka. Odhaľovali algoritmus, plnili úlohy a chemické aktivity.

Anjel Vianoc

Uskutočnila vianočná výtvarná súťaž v rámci školy "ANJEL VIANOC", do ktorej sa zapojilo viac ako 70 žiakov.

Podaj ďalej - ponožkový október

Krásna akcia ktorá sa vydarila. Vyzbierali sme 95 párov ponožiek. Ponožky putovali na Červený kríž

do Prešova.

Irán

Edukačný program pre žiakov 2. stupňa, ktorý nám ponúkla produkcia Svet kolo nás od OZ CREA-EDU.

Cestovatelia nám priblížili putovanie po Iráne - reálne zábery každodenného života, známe aj menej známe miesta.

Deň zdravej výživy

V rámci projektu Zdravá výživa sa žiaci zapojili do príprav jesennej výzdoby a výstavy jesenného ovocia a zeleniny. Do výstavy sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa, obdivovali rôzne druhy ovocia a zeleniny vypestované v záhradách, ochutnali citrusové ovocie v podobe vitamínových pohárikov. Ochutnali niekoľko druhov zdravých nátierok. Zasúťažili o najkrajšie jabĺčko zo záhrady

Hmyz očami detí

-prvý stupeň prispel k realizácií a prezentácií projektu na tému : Hmyz očami detí - hotel pre hmyz. Išlo o aktivitu, ktorá má vplyv na rozvíjanie osobnosti dieťaťa. Rozvíja sa myslenie, svet poznania nových vecí, dieťa získava vedomosti a zručnosti o materiáloch a technikách, s ktorými pracuje. Výstup z projektu, hmyzie domčeky, je vystavený na chodbe a naďalej slúži ako zážitková učebnica.

Európsky deň jazykov

Realizovali sme množstvo aktivít v rámci tried z dôvodu pandemických opatrení. Tento projekt bol pre žiakov príležitosťou spoznať jazykovú rozmanitosť Európy.

Medzinárodný deň školských knižníc

V októbri sa žiaci 5. - 9. ročníka zapojili do aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc (25. 10. 2021). Aktivity sa kvôli opatreniam súvisiacim s ochorením Covid-19 konali samostatne po triedach a v priestoroch školskej knižnice. Pre žiakov bola pripravená výstava kníh, čítanie rozprávok, rozprávkové hádanky, vedomostný kvíz.

Biela pastelka

Zapojili sme sa do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých

Slovenska, zároveň žiaci boli oboznámení s právami hendikepovaných.

Malí bádatelia

Žiaci 2.A pracovali so záujmom na hodine prvouky s pôdou, ktorú získali z troch rôznych miest.

Aj pomocou lupy v nej hľadali živé, neživé a odumreté súčasti pôdy.

Skalka pred školou

Žiaci 2. A a 3. A prispeli ku skrášleniu okolia školy. V jesenný deň žiaci svojou vlastnou prácou upravili skalky pred školou, nasadili rôzne druhy rastlín. Súčasne si odovzdali množstvo poznatkov.

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám sa realizoval formou prednášok, besied a násteniek.

Projektové vyučovanie na hodinách fyziky

Praktické zručnosti žiakov v prírodovednej oblasti sme podporili realizáciou domácich projektov: Topenie a tuhnutie ľadu, Skúmanie počasia -meranie teploty, Meranie dĺžky - moja izba, Spotreba el. energie domácich spotrebičov.

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť

Zapojili sme sa do ôsmeho ročníka akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie

Život a dielo P.O. Hviezdoslava

Počas novembra sa žiaci zoznamovali so životom a dielom P.O. Hviezdoslava a pri príležitosti 100. výročia úmrtia (november 2021) spracovali informačný panel o tomto spisovateľovi

Vianočná akadémia

Mesiac december sa vo všetkých triedach niesol v znamení prípravy Vianočnej akadémie, ktorú sme realizovali cez videonahrávky jednotlivých vystúpení.

Tvorivé dielne

Počas sviatku sv. Lucie sme pre žiakov pripravili tvorivé dielne. V nich žiaci rozvíjali svoju tvorivosť prácou s rôznymi materiálmi. Jednou z techník ktoré si žiaci 4.A triedy vyskúšali, bolo maľovanie na sklo. Počas tvorenia deti zažívali chvíle plné objavovania, skúmania a hrania sa s rôznymi technikami.

Výchovno-vzdelávací program o dospievaní

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili prednášok o dospievaní pod názvom Dospievam alebo život plný zmien (dievčatá) a Na štarte k mužnosti (chlapci).

Projektová hodina TSV

V rámci hodiny telesnej a športovej výchovy si žiaci V.A a VI.A triedy pripravili zaujímavú projektovú hodinu, na ktorej prezentovali svoje práce na tému Olympijské hry. V projektoch nám predstavili históriu olympijských hier a vyzdvihli tiež úspechy slovenských športovcov na tohtoročných zimných OH v Pekingu. Práce boli veľmi zaujímavé a poučné. Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti v oblasti športu.

Zbierka pre ľudí z Ukrajiny

Realizovali sme Jarnú zbierku na charitu - tento rok zvlášť zameranej aj na pomoc pre ľudí z Ukrajiny.

V našej škole sa vyzbieralo 286,02 €.

Ruženec s deťmi za pokoj vo svete

Zapojili sme sa do aktivity Ruženec s deťmi za pokoj vo svete. Spoločne sme prosili o mier u nášho suseda, ale aj na celej zemi.

Deň narcisov (28. apríl 2022)

Realizovali sme zbierku v priestoroch základnej školy, materskej školy a oslovili sme aj obyvateľov obce.

EKOPOSTER Zelený svet

Východoslovenská vodárenská spoločnosť pripravila výtvarnú súťaž pre základné školy s cieľom podporovať zodpovedný prístup detí vo vzťahu k prírode a k životnému prostrediu, podnecovať ekologické myslenie žiakov, aby videli, cítili mysleli a konali ekologicky. Súťaž ponúkala priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia, na vízie, ako chrániť vodné zdroje a zlepšiť situáciu vo svojej krajine. Zároveň podporila kooperáciu a kolektívnu spoluprácu žiakov v triede.

Žiaci 8.A vyrobili ekoposter s názvom Zelený svet.

ETNIKANA - hudba je reč, ktorej rozumieme všetci

Projekt ETNIKANA - HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI, bolo online podujatie plné hovoreného slova, hudby a detí, s cieľom zabávať aj vzdelávať zároveň. Konalo sa symbolicky na Medzinárodný deň Rómov (8. apríla 2022). Moderovania sa ujal Marián Čekovský a hudobným hosťom bola „rompopová“ kapela Lomnické čháve.

Dažďové pralesy (projektová hodina)

V stredu 30.03.2022 sa v rámci hodiny geografie realizovala v triede V.A projektová hodina na tému Dažďové pralesy. Žiaci si pripravili zaujímavosti o jednotlivých rastlinách a plodoch, ktoré rastú v najväčšej lekárni sveta - v dažďovom pralese. Vytvorený projektový panel na chodbe našej školy nám bude pripomínať nielen túto hodinu, ale najmä význam dažďového pralesa pre ľudstvo.

Vynášanie Moreny

Morena symbolizovala zimu, preto keď ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd. Žiaci I. stupňa si spoločne pripomenuli tento zvyk pri Toryse.

Deň vody (22.marec 2022)

Svetový deň vody je medzinárodným dňom oslavy vody a hlavne je príležitosťou dozvedieť sa o tejto téme viac. Nový pohľad na témy súvisiace s vodou nám ponúkli žiaci prostredníctvom svojich kresieb. Najkrajšiu z nich sme aj ocenili. Žiaci mali v tento deň možnosť dozvedieť sa o tom, ako funguje kolobeh vody na Zemi, o možnostiach, ako znížiť spotrebu vody v domácnosti, a tiež to, že poznáme rôzne druhy vody. Naučili sa aj, ako si vypočítať, koľko vody by mali počas dňa prijať v každom veku. V neposlednom rade sme žiakom pomocou zaujímavých pokusov ukázali, aká zázračná vie byť voda. Ich pozornosť sme nakoniec preverili v krátkom kvíze. Tých, ktorí najlepšie prezentovali svoje vedomosti, sme odmenili.

Deň ľudovej rozprávky

Žiaci zo školského klubu sa zúčastnili rozprávkového popoludnia v školskej knižnici, kde si vypočuli rozprávku Tri stromy, a počas týždňa plnili v ŠKD zadanú tvorivú aktivitu. Do aktivity sa zapojili aj žiaci z druhého stupňa, ktorí počas hodín literatúry čítali rozprávky Dlhý nos a Pamodaj šťastia, lavička, a na záver dňa žiačka z 8.A prečítala rozprávku O veternom kráľovi mladším žiakom.

Z prečítaných rozprávok žiaci vytvorili krásne rozprávkové ilustrácie.

Vedecký kuriér (chémia)

Cieľom Vedeckého kuriéra bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Žiaci dostali škatuľu plnú pomôcok na trojicu zaujímavých pokusov. Mali možnosť stať sa na chvíľku výskumníkmi a odhaliť metódou chromatografie zloženie farieb čiernej centrofixy, preskúmať odtlačky prstov a otestovať spôsob, ako možno zo slín zistiť, či je človek fajčiar. Žiaci si vyskúšali prípravu roztokov, odmeriavanie objemov, váženie aj pipetovanie a zároveň sa tiež dozvedeli o nových chemických látkach, ktoré doteraz nepoznali. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci vyskúšali, aká zaujímavá môže byť práca výskumníkov.

Športový deň

27. mája sme sa rozhodli zmerať si sily v športových disciplínach. Hneď zrána nám ešte predviedli svoje umenie sokoliari zo Sabinova a potom sme sa už s chuťou pustili do boja o najrýchlejší čas v behu, najvzdialenejší hod plnou loptou, najdlhší skok z miesta či do diaľky, o čo najpresnejší hod s loptou do koša alebo strelu do florbalovej bránky, o čo najdlhšie skákanie cez švihadlo aj o rekord v hode lietajúceho taniera. Nakoniec sme z posledných síl ešte zabehli štafetu.

Módna prehliadka

Deň (17. 5. 2022) sa niesol i v znamení módy. Žiaci prvého stupňa sa ukázali na predvádzacom móle, na ktorom predviedli nádherné tvorivé modely. Touto bohatou EKO kolekciou chceli ukázať, že móda je naozaj pre všetkých, bez ohľadu na to, akú konfekčnú veľkosť nosia. Módna prehliadka bola špeciálne venovaná deťom.

Deň mlieka

Žiaci si ho pripomenuli oblečením bielej farby, ako aj mliečnymi výrobkami, ktoré deťom MŠ a žiakom ZŠ darovala firma MILK-AGRO zo Sabinova. Súčasne si pri tvorbe projektov pripomenuli dôležitosť mlieka a mliečnych výrobkov v jedálničku.

Kúzelná fyzika

Tak sa volalo zábavno-vzdelávacie podujatie pre žiakov 2. stupňa, ktoré sa uskutočnilo v stredu (4. mája) v telocvični našej školy. Žiakom bolo predstavené pásmo experimentov s fyzikálnou podstatou a s často neočakávaným dejom - "fyzikálnymi kúzlami". Počas predstavenia, na ktorom nikto nespomenul žiadny vzorec ani poučku, mali žiaci možnosť zistiť a aj si sami vyskúšať, že niektoré deje, s ktorými sa denne stretávajú, sú v skutočnosti fyzikálne deje. Celý program nám predstavil lektor podujatia p. Mgr. Michal Figura.

Voda, ktorú pijem (projektová úloha)

Žiaci 7.A na hodinách chémie spracovali projektovú úlohu Voda, ktorú pijem. Projekt bol rozdelený do niekoľkých častí. Najprv žiaci samostatne pomocou QR kódov spracovali zašifrované témy o vode. Ich úlohou bolo napr. spracovať históriu vodovodov, funkcie vody, fyzikálne aj chemické vlastnosti, pitný režim a ďalšie témy. Následne boli žiaci rozdelení do 2 skupín. Jedna skupina mala spracovať mapu vodární Slovenska a druhá skupina vytvorila dotazník, vďaka ktorému medzi svojimi spolužiakmi zisťovala, koľko vody žiaci vypijú počas dňa, aký druh vody a ako sa im darí dodržiavať pitný režim.

V ďalšej časti robili siedmaci praktickú úlohu. Priniesli vzorku vody z vodovodu a skúmali jej chemické vlastnosti, napr. obsah dusitanov, dusičnanov, fosforečnanov, jej tvrdosť, pH... Výsledky potom porovnali so štandardami pre pitnú vodu. Po vykonaní týchto čiastkových úloh nakoniec na hodinách informatiky spracovali všetky tieto informácie do dvoch prezentácií, ktoré odprezentovali v stredu 27. apríla.

Touto projektovou úlohou sme zdôraznili medzipredmetové vzťahy medzi chémiou, biológiou, fyzikou, geografiou, dejepisom aj informatikou.

Čítajme si 2022 (čitateľský maratón)

V týždni od 20. - 24. júna sa na celom Slovensku realizuje 13. ročník detského čitateľského maratónu „Čítajme si“ 2022. Žiaci 2. stupňa sa počas celého stredajšieho (22.6.) vyučovania striedali v školskej knižnici pri čítaní knihy Čarodejnice od britského spisovateľa R. Dahla. Celkovo knihu čítalo 76 žiakov 5. - 9. ročníka. Žiaci 1. stupňa sa zapojili v 2 skupinách - v Škole v prírode sa do maratónu zapojilo 34 žiakov a v školskej knižnici pokračovalo v čitateľskom maratóne vo štvrtok (23. 6.) 32 žiakov, ktorí čítali knihu Nezábudka a Divozel od spisovateľa Mateja Zámočníka.

Pasovanie prvákov do stavu čitateľského

Prváci z ŠKD boli v utorok 21. 6. 2022 pasovaní za čitateľov našej školskej knižnice. Najprv sme si prečítali rozprávku Ako sa slniečko s mesiačikom dohodli. Potom sa už plní očakávania pustili do plnenia troch úloh. Na to, aby sa mohli stať oficiálnymi čitateľmi knižnice, museli zvládnuť rozprávkové hádanky. Dokázali tiež to, že písmenka vedia nielen prečítať, ale aj správne napísať. Nakoniec zložili sľub, prešli bránou vedomostí, podpísali sa na čitateľskú listinu a získali medailu čitateľa.

Divadelné predstavenie - Statočný cínový vojačik (divadlo Viola)

Žiaci 1. stupňa sa vo štvrtok (9. júna) stali súčasťou interaktívnej hudobno-dramatickej rozprávky Statočný cínový vojačik, ktorá spracúva klasický príbeh cínového vojačika od H. CH. Andersena, zhudobnený slovenským skladateľom Jurajom Hatrikom. Deti sa na chvíľu stali hercami - priamymi aktérmi deja.

Divadelné predstavenie - Vieme, kto si! (divadle Viola)

Hra, ktorá v sebe spájala fantasy žáner s prvkami hororu, opisovala sen jedného dievčaťa. Sny, ktoré k nám prichádzajú v noci, majú svoju vlastnú logiku. Nevieme, čo sa kedy stane, nemožné je v nich možné, všetko sa za pochodu premieňa, ale vieme, že s nami akosi súvisia. Niekedy sú ružové, niekedy sa podobajú viac na nočné mory. Bolo to predstavenie o tom, ako sa nebáť výziev a ako hľadať svoje vlastné miesto vo svete. Na záver boli naši žiaci účastní krátkeho, ale úprimného rozhovoru s hlavnou predstaviteľkou tejto divadelnej hry.

Plavecký výcvik (1.stupeň)

Žiaci 1. stupňa absolvovali základný plavecký výcvik. 45 detí spoznávalo vodné prostredie a hralo rôzne hry, ktorých cieľom bolo odbúranie stresu z vody. Hry smerovali aj k plaveckým technikám. Vyskúšali si lovenie hračiek, skoky do vody, šípky, naháňačky, amatérske vodné pólo a iné. Tí zdatnejší sa zdokonaľovali v plaveckých štýloch (kraul, znak, prsia)

Svetový deň bez tabaku

V rámci Svetového dňa bez tabaku si členovia žiackeho parlamentu pripravili program pre svojich spolužiakov, ktorý pozostával z prezentácie, krátkeho videa a dotazníka.

Povesti z nášho okolia (projektové vyučovanie SJL )

Žiaci 5.A na hodinách slovenského jazyka a literatúry spracovali projektovú úlohu na tému Povesti z nášho okolia. Cieľom projektu bolo oboznámiť sa s povesťami, ktoré sa spájajú s pamiatkami v našom okolí. Projekt si rozdelili do štyroch skupín. Každá skupina sa venovala jednej z týchto historických pamiatok: Kapušiansky hrad, Šarišský hrad, Zborovský hrad, mesto Sabinov. Žiaci spracovali poznatky o pamiatkach z historického a geografického hľadiska, a následne zreprodukovali povesť. V rámci tohto projektu sa podarilo zrealizovať aj turistickú vychádzku na Kapušiansky hrad.

Aktivity uskutočnené v ŠKD

Ø Jeseniáda

Ø Mikuláš

Ø Vianočná akadémia

Ø Rozlúčka so starým rokom

Ø Guľovačka

Ø Detský Karneval

Ø Mesiac úcty starším - výroba darčekov, videopozdrav pre starých. rodičov na Edupage

Ø Medzinárodný deň školských knižníc - výroba záložiek

Ø Zdravá strava - Potravinová pyramída - tvorba potravinovej pyramídy

Ø Vianočná pošta pre seniorov - tvorba vianočných pohľadníc pre seniorov z DSS a CSS, deti si uvedomili, aké dôležité je

rozdávať radosť a potešiť starkých a starké v domovoch a centrách sociálnych služieb v Humennom a Tovarnom

Ø Predvianočné posedenie , vianočný punč - vianočný punč, počúvanie kolied, rozprávanie o Vianociach

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Materská škola

Škola sa od januára 2020 zapojila do projektu Zeleninkové šialenstvo a do programu Filip s podporou starostu obce Šarišské Michaľany.

Základná škola

Dlhodobé projekty

Infovek.

Otvorená škola.

Škola podporujúca zdravie.

Priblížime vzdelávanie potrebám spoločnosti.

Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

MVP - Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Národný projekt - Škola otvorená všetkým

Školské projekty

Moja obľúbená kniha

Realizácia projektu Moja obľúbená kniha - prezentovanie prečítaných mimočítankových diel na hodinách literatúry (január 2021 - všetky triedy 2. stupňa).

Čitateľský oriešok

Pri realizácii celoslovenského projektu na našej škole žiaci mali možnosť spoznať nových hrdinov, preukázať svoje výtvarné cítenie a čitateľské zručnosti.

Záložka do knihy spája školy

Zapojili sme sa do projektu Záložka do knihy spája školy. Hlavnou témou 12. ročníka je: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Vyhotovené záložky boli zaslané na adresu pridelenej školy. Našou partnerskou školou bola Základná škola Oravská Jasenica. Vyhodnotenie tohto projektu bolo zaradené do medzinárodného záverečného hodnotenia.

Ekoalarm

V rámci témy - Recyklácia a separovanie odpadu, žiaci pracovali na projektoch, ktoré sa použili na tvorbu novej nástenky, zapojili sme sa do projektu Triedim, triediš, triedime. Rozbehli sme projekt Ekoalarm, popri ktorom sa učíme správne separovať plasty a papier.

Európska noc výskumníkov

Do projektu sa naša škola zapojila so žiakmi 5. - 9. ročníka. Mottom ročníka bolo „Vyskúšaj to. Je to veda“

Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok žiaci zistili, že za mnohými javmi okolo nás a dejmi v prírode je veda.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Charikatívny projekt - žiaci balili do škatúľ rôzne drobnosti, aby tak potešili starkých.

Projekt TASR - seriál TASRFOE

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2009 spustila projekt TASR do každej školy, čím bezplatne sprístupnila svoje servisy a databázy pre všetky slovenské školy. Tieto správy môžu školy využívať v rámci mediálnej výchovy, občianskej náuky, pri tvorbe školských časopisov alebo webových stránok.

V roku 2019 spustili nový web s názvom skolske.sk - portál TASR pre školy a študentov.

Our Climate Our Future

Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Erasmus s témou Naša klíma, naša budúcnosť. Cieľom tohto projektu je spolupráca našich žiakov so žiakmi z iných európskych krajín, konkrétne Talianska, Lotyšska, Turecka a Poľska. Žiaci touto skúsenosťou môžu využiť svoje jazykové schopnosti, získať nové medzinárodné priateľstvá a rozšíriť svoje vedomosti v oblasti životného prostredia a jeho dopadu na našu zem. Najväčším benefitom tohto projektu je možnosť vycestovať a navštíviť partnerské školy a na pár dní sa stať súčasťou inej kultúry.

Prvá aktivita projektu Erasmus+

Žiaci našej školy vytvorili 1. aktivitu v téme Naša klíma, naša budúcnosť v rámci projektu Erasmus+, do ktorého sme zapojení, pod názvom Waste separation. Video v anglickom jazyku je o separovaní odpadu v našej škole.

Uskutočnilo sa prvé online stretnutie s partnerskými školami z Grécka a Talianska.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 neprebehla inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou školskou inšpekciou.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materská škola:

Vedenie základnej školy s materskou školou v spolupráci s obecným úradom každoročne skvalitňuje svoje materiálno - technické vybavenie. Aj napriek rekonštrukcii je potrebné v interiéri zakúpiť :

-horizontálne žalúzie,

-stoly do tried,

-kancelárske stoličky,

-skrine na výtvarný materiál,

-regály do skladov,

-skrinky do knižnice,

V oblasti exteriérového vybavenia je nevyhnutná:

-úprava areálu MŠ (parkovisko, stojany na bicykle, ohradený priestor na uloženie bicyklov)

-nákup licencovaných preliezačiek, hojdačiek - šmýkačiek, zabezpečenie mäkkého povrchu k preliezačkám, odstránenie dlažby z pod kolotoča, úprava pieskoviska - výmena dosiek na pieskovisku za tvrdený plast...

-rekonštrukcia betónových schodov pri hlavnom vchode a prístavbe

Materiálne podmienky:

-učebné pomôcky doplnené o didaktické hračky, stavebnice a pomôcky zamerané na skupinové a individuálne učenie,

- zakúpený výtvarný a pracovný materiál pre všetky deti,

-vybavenie počítačovou technikou s príslušenstvom, edukačnými softwérami, interaktívnou stenou, hovoriacimi štipcami, mikroskop, mikrofón,

Základná škola

-doplniť žalúzie do tried a učební

-nevyhnutná je úprava átria, odstránenie asfaltového povrchu, výsadba zelene a vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov

-zrekonštruovať kabinety a šatne pri telocvičniach, vybavenie IKT/ tlačiareň, notebooky -pre učiteľov TSV/, zabezpečiť internetové pripojenie

-zakúpenie programu ActivInspire, ktorý by sa mohol po inštalovaní využívať vo všetkých triedach a učebniach s interaktívnou tabuľou,

-vyučujúce ANJ by tiež uvítali zakúpenie edukačného softvéru (napr. program Alf), s ktorým sa im v minulých rokoch dobre pracovalo pri precvičovaní učiva

-zakúpiť pomôcky na TSV:

-florbalová výstroj- chrániče, loptičky, kombinéza pre brankára

-štartové bloky, tretry, 2 meracie pásma, 2 stopky, lopty-futbalové, basketbalové, volejbalové

- dresy s číslami a logom školy, gymnastické dresy , bedmintonové košíky , florbalové loptičky, vybavenie lekárničky prvej pomoci

-doplniť žalúzie do tried a učební

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Výsledky testovania

SWOT analýza školy

Škola ponúka kvalitnú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 a ISCED 2 určeného pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Akceptuje potreby a schopnosti žiakov, ich záujem a požiadavky. Škola venuje náležitú pozornosť talentovaným žiakom ako aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Darí sa jej v mnohých oblastiach jej pôsobenia.

SWOT analýza je nevyhnutná pre vytvorenie koncepčného zámeru - poznať a zaoberať sa slabými a silnými stránkami školy, vedieť aké sú jej príležitosti a ohrozenia.

Silné stránky

Ø škola „rodinného typu“ - učitelia poznajú väčšinu žiakov podľa mena, to znamená i tých žiakov, ktorých neučia , hoci sú z I. alebo z II. stupňa;

Ø veľmi dobrá poloha školy;

Ø menší priemerný počet žiakov v triedach na I. stupni, z toho vyplýva možnosť individuálnej starostlivosti;

Ø práca s deťmi s poruchami učenia podľa individuálnych plánov;

Ø fungujúca práca ŠKD v dvoch oddeleniach;

Ø kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov;

Ø dobré prostredie školy, ústretový vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi ;

Ø možnosť dochádzky detí do ŠKD za nízke poplatky;

Ø fungujúca Rada školy, Rada rodičov

Ø využívanie počítačov, dataprojektorov a interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese;

Ø funkčný vonkajší informačný systém školy (www školy, obecný rozhlas, miestna tlač, nástenky,...);

Ø spolupráca ZŠ s MŠ;

Ø štandardný areál školy, pravidelne udržiavaný;

Ø multifunkčné ihriská na školskom dvore, tenisová stena, betónové plochy;

Ø práca záujmových útvarov;

Ø výsledky žiakov na súťažiach a olympiádach;

Ø vysoká úspešnosť pri prijímacích skúškach na stredné školy

Ø pedagogickí asistenti, špeciálny pedagóg;

Ø zmena triednych učiteliek na I. stupni.

Slabé stránky školy

Ø nedostatky na budove školy, ktoré síce nebránia prevádzke, neprospievajú však image školy ( telocvičňa, WC, sprchy, WC);

Ø chýbajúce šatníkové skrine, oddychová zóna pre žiakov;

Ø nedostatočná vybavenosť kuchyne a znížená úroveň stravnej jednotky;

Ø zlá pracovná atmosféra, konflikty medzi zamestnancami, nekompetentnosť zamestnancov, nedostatočný počet zamestnancov

Ø na rôznych úsekoch, rýchlo sa meniaci zamestnanci;

Ø stagnácia až mierny úpadok školy;

Ø neriešenie vzniknutých problémov, neriešenie konfliktov medzi zamestnancami, neriešenie problémových zamestnancov;

Ø prezentácia školy na verejnosti;

Ø veková štruktúra učiteľov;

Ø nezáujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie ako v ZŠ, tak v MŠ;

Ø nedostatočné množstvo spotrebného a výtvarného materiálu na rozvoj motoriky;

Ø stále sa znižujúci počet žiakov a z toho vyplývajúca nutnosť prijímať všetkých žiakov, ktorí sa k nám prihlásia, čo má za následok vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (najmä rómskych žiakov). To odrádza rodičov ostatných žiakov prihlasovať deti do našej školy.

Ø minimálna, nedostačujúca propagácia školy, nekonajúce sa dni otvorených dverí pre zákonných zástupcov;

Ø nedostatočný záujem (o život školy, o prácu žiakov) zo strany rodičov;

Ø normatívne financovanie štátom má za následok nedostatok finančných prostriedkov najmä v mzdovej oblasti pre zamestnancov školy - nemajú dostatočnú motiváciu, aby robili ešte viac;

Ø staršie softvérové vybavenie počítačov;

Ø nedostatočné vybavenie učebných pomôcok;

Ø klesajúci záujem o vzdelávanie zo strany niektorých žiakov a rodičov;

Ø nedostatočná komunikácia s niektorými rodičmi - hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia;

Ø neorganizovanie akcií školy pre rodičov a verejnosť;

Ø neochota väčšiny zamestnancov zúčastniť sa na takýchto akciách bezplatne a v mnohých prípadoch aj vo svojom voľnom čase.

Príležitosti / možností

Ø prednosti školy dostávať sa do povedomia verejnosti všetkými možnými prostriedkami - www školy, tlač, obecné zastupiteľstvo, obecný rozhlas, akcie pre verejnosť, aktivity pre rodičov a s rodičmi;

Ø venovať zvýšenú pozornosť výučbe slovenského a anglického jazyka, matematiky a informatiky;

Ø zavádzať nové formy a metódy vzdelávania;

Ø rozvíjať schopností nadaných a talentovaných žiakov prostredníctvom inovačných metód, súťaží a olympiád;

Ø práca so žiakmi so špecifickými poruchami učenia -zamestnanie školského psychológa a špeciálneho pedagóga;

Ø zameranie sa na prácu s deťmi z problémových pomerov, zamestnávať asistentov učiteľa;

Ø eliminovať výchovné problémy, využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií;

Ø rozvíjať kreativitu učiteľov aj prostredníctvom ďalšieho vzdelávania učiteľov;

Ø dbať na vytváranie pozitívnej atmosféry na pracovisku, starostlivosť o zamestnancov školy - sociálne programy, kultúrne, športové vyžitie;

Ø skvalitniť personál pedagogických zamestnancov, THP pracovníkov, pracovníkov školskej jedálne;

Ø školské projekty pre žiakov, rodičov, širšiu verejnosť k rôznym príležitostiam;

Ø mimotriedne a mimoškolské akcie v popoludňajších hodinách;

Ø hľadať finančné prostriedky na skvalitnenie školského prostredia;

Ø využívať granty z eurofondov na opravu školských budov, doplňovanie učebných pomôcok a iných potrieb;

Ø zmena legislatívy - obnovenie spádových oblastí škôl;

Ø skvalitniť systém externého hodnotenia, využívať nové nástroje na sebahodnotenie;

Hrozby/riziká

Ø prirodzený pokles žiackej populácie (demografický vplyv);

Ø nedostatok finančných prostriedkov na potrebné opravy a rekonštrukcie, platy;

Ø chýbajúce hygienické návyky žiakov zo znevýhodneného prostredia;

Ø zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu prenášané vo veľkej miere len na školu;

Ø strata elánu učiteľov pri pohľade na súčasnú situáciu v školstve a v našej škole;

Ø ceny energie;

Ø strata motivácie učiteľov;

Ø zvyšovanie výdavok na prevádzku;

Ø nepriaznivá ekonomická situácia v obci;

Ø neúčasť rodičov na aktivitách školy;

Ø negatívne vonkajšie vplyvy na mladú generáciu.

Materská škola Šarišské Michaľany je v prevádzke je od roku 1962 a nachádza sa mimo areálu základnej školy ako elokované pracovisko v centre obce Šarišské Michaľany.

Budova materskej školy sa skladá z hlavnej budovy a prístavby, kde sa nachádza IV. a V. trieda. V hlavnej časti budovy sú tri triedy. Deti prijaté do MŠ majú zabezpečenú celodennú starostlivosť.

Každá trieda má samostatnú spálňu a sociálne zariadenie. Šatne dvoch tried sú umiestnené na chodbe. V školskom roku 2013/2014 sa z dôvodu ukončenia prevádzky výťahu v miestnosti na prípravu jedál, zriadila školská jedáleň. V priestoroch školskej jedálne sa stravujú deti z druhej, tretej, štvrtej a piatej triedy, rovnako aj pedagogickí aj nepedagogickí personál.

Po stránke materiálno - technickej je MŠ dostačujúco pripravená a vybavená a je možné plniť všetky požiadavky starostlivosti o deti predprimárneho vzdelávania. Novým detským nábytkom sú vybavené štyri triedy, rovnako aj štyri triedy majú zabezpečené nové kvalitnejšie šatníkové skrine. Budova materskej školy prešla hĺbkovou rekonštrukciou v roku 2020.

V materskej škole pracuje desať pedagogických zamestnancov, dve prevádzkové zamestnankyne-upratovačky a jeden prevádzkový zamestnanec- údržbár. Všetci pedagogickí zamestnanci sú dostatočne odborne pripravení zvládnuť náročné úlohy v edukačnom procese.

SWOT analýza materskej školy

Silné stránky školy Slabé stránky školy

- 100% kvalifikovanosť učiteliek;

- dobrá technická zdatnosť učiteliek práce s počítačom a IT tabuľou;

- dostatok detí a dobrá dochádzka ;

- kvalitný nepedagogický personál;

- zapojenie sa do projektu Zeleninkové šialenstvo;

- množstvo zrealizovaných aktivít a rôznych dní zameraných na vybrané témy;

- zrekonštruovaná budova MŠ;

- znížená energetická úspora budovy;

- samostatná zrekonštruovaná jedáleň s novým moderným nábytkom- pohoda pri stolovaní;

- nové obklady, dlažby, nové materiálne vybavenie kuchyniek;

- dobrá vybavenosť UK a knižnice;

- dobrá vybavenosť učebných pomôcok, interaktívnych dotykových tabúľ;

- spolupráca a komunikácia s rodičmi;

- spolupráca s logopédom, psychológom.

Slabé stránky materskej školy

- webové sídlo školy

- neúspešné školské projekty

- zlý - technický stav školského dvora, pieskoviska, odstránenie ihriska

- vonkajšieho schodiská

- nedostatočné finančné prostriedky

- zlé-nevyhradené parkovanie pre učiteľov aj rodičov v čase prevádzky MŠ

Príležitosti

- propagácia školy prostredníctvom projektov

- prezentácia na prehliadkach a súťažiach

- spolupráca so sponzormi, rodičmi

- zvyšovanie populácie

- hľadanie nových foriem informovanosti rodičov a verejnosti

- vytváranie partnerstiev s inými školami či odborníkmi

Ohrozenia

- pedagógovia v preddôchodkovom veku

- povinná školská dochádzka

- komunikačné problémy - rodič - učiteľka

- neobjektívnosť niektorých rodičov

- strata motivácie učiteliek

- zhoršovanie sociálneho zázemia rodín

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:

1. Oblasť riadenia výchovy a vzdelávania:

Silné stránky: edukačný proces obohacovať o inovatívne prístupy, metódy a formy práce

Slabé stránky: proces skvalitňovania profesijného rastu pedagogických zamestnancov MŠ

Riziká: rešpektovanie plánu vnútroškolskej kontroly, napĺňanie cieľov plánu vzdelávania pedagogických zamestnancov

2. Oblasť podmienok výchovy a vzdelávania:

Silné stránky: pravidelnosť a cieľavedomosť pri napĺňaní výkonových štandardov

Slabé stránky: diagnostika detí

Príležitosti: včasné diagnostikovanie detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

venovať zvýšenú pozornosť deťom s pokračovaním predprimárneho vzdelávania

3. Oblasť vyučovania a učenia sa detí:

Silné stránky: rozvoj komunikačných schopností - spolupráca s logopédom

rozvoj kognitívnych procesov - efektívnym využívaním digitálnych technológií

osobnostný a sociálno- emocnionálny rozvoj dieťaťa - v hudobno - pohybových a výtvarných aktivitách

Slabé stránky: nedostatočná znalosť problematiky deti so ŠVVP

Príležitosti: spolupráca s odborníkmi z CPPPaP Sabinov a CŠPP Lipany

II)

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole:

Zabezpečenie adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole.

Zabezpečenie pitného režimu detí v priebehu dňa a pobytu deti v MŠ.

Zabezpečenie odpočinku, relaxácie pre deti v priebehu dňa.

Stanovenie a dodržiavanie činností zabezpečujúcich životosprávu detí.

Zabezpečenie priaznivej psychosociálnej klímy pre deti.

b) voľno časové aktivity školy: realizovať krúžková činnosť.

c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, rodičom:

Mimotriednymi a školskými akciami byť nablízku deťom materskej školy nielen v dobe výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v ich voľnom čase. Poskytovať deťom, rodičom odborné služby v spolupráci s rôznymi odborníkmi-logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ........


Základné údajeMATSJL
Testovanie T5  
   
Počet testovaných žiakov3232
Priemerný počet bodov v rámci SR18,320,7
Priemerný počet bodov školy10,412,4
Priemerná percetuálna úspešnosť v rámci SR61 %69,2 %
Priemerná percentuálna úspešnosť školy34,8 %41,4 %
   
Testovanie T9  
   
Počet testovaných žiakov1515
Priemerný počet bodov v rámci SR1617,7
Priemerný počet bodov školy12,217,8
Priemerná percetuálna úspešnosť v rámci SR53,2 %59,1 %
Priemerná percentuálna úspešnosť školy40,7 %59,3 %

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

0 žiakov

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

Percento prijatia všetkých žiakov na stredné školy je 86%.

Žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na našej škole je spolu je 36.

9. ročník: 17 žiakov

8. ročník: 12 žiakov

7. ročník: 2 žiaci

6. ročník: 5 žiakov

Rozmiestnenie žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

Gymnázium 1 žiak

Hotelová akadémia 0 žiakov

Obchodná akadémia 0 žiakov

Pedagogická a soc. akadémia 1 žiak

Stredná zdravotnícka škola 2 žiaci

Stredná umelecká škola 0 žiakov

Konzervatórium 0 žiakov

Stredná priemyselná škola 3 žiaci

Stredná odborná škola 23 žiakov

Odborné učilište internátne 1 žiak

Do pracovného pomeru 5 žiakov

Mimo Slovenska 0 žiako

Do dvojročných učebných odborov sú zapísaný 15 žiaci.

Do trojročných učebných odborov sú zapísaný 1 žiak.

Do štvorročných študijných odborov je zapísaných 15 žiakov.

Do päťročných študijných odborov je zapísaný 0 žiakov.

Na štúdium na osemročné gymnázium bol prijatý jeden žiak.

Zo žiakov v nižších ročníkoch bolo 15 žiakov prijatých na dvojročný učebný odbor bez prijímacích pohovorov.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 33 žiakov

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 21 / 8 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 14/ 6 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022: 36 žiakov

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0052121736

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAHRBIOCVMCSLDEJETVFYZGEGHČPVDHUVCHEILIINFMAT
MS-1               
MS-2               
MS-3               
MS-4               
MS-5               
1.A              1,54
2.A              1,39
2.B          1   3,58
3.A1,53         1  1,161,7
4.A1,47            11,4
5.A1,86 1,86  1,64  1,71    1,071,64
5.B3,2 3,9  4,1  3,5 1  1,144
5.C3,7 4,25  4,3  3,9 1  2,644,32
6.A2,64 3,29  3 2,932,21    12,64
6.B3,95 3,95  3,95 4,243,95    1,484,24
6.C3,9 4,24  4,29 4,244,14    1,714
7.A2,44 2,29  2,28 2,241,94  2,94 1,532,47
7.B3,91 3,32  3,55 3,733,59  3,77 1,363,64
8.A2,6 2,8  2,13 2,62  2,73 1,472,53
8.B3,95 4,33  4 4,243,43  4,38 2,384,48
9.A2,31 2,35  2 2,122 12,94 12,82

TriedaNBVOBNORCPVPVCPDAPVORGZRVKRŠFRUJSJLSprSEE
MS-1               
MS-2               
MS-3               
MS-4               
MS-5               
1.A      1,23     1,691 
2.A      1,06     1,441,06 
2.B    1 3     3,51 
3.A    11,32      1,751 
4.A     1,2      1,41 
5.A            1,931,21 
5.B    1       4,211,86 
5.C    1,5       4,52,77 
6.A 1,21          3,291,21 
6.B 2,71          4,622,05 
6.C 2,52          4,573,1 
7.A 1,53         22,331,18 
7.B 2,59          3,862,13 
8.A 1,6         2,22,61,27 
8.B 2,67          4,292,52 
9.A 1,29  1      2,212,411,121

TriedaTASTAZTHDTSVTOVTKCVUCVLAVYVVSPVA
MS-1           
MS-2           
MS-3           
MS-4           
MS-5           
1.A           
2.A           
2.B      1 2,5  
3.A1,21  1  11,161  
4.A1,2      1,27   
5.A  1,211,29       
5.B  1,53,07   31  
5.C  2,453,41   1,51  
6.A  11,43       
6.B  1,292,9       
6.C  2,052,9       
7.A 1,241,711,38       
7.B 22,362,82       
8.A  1,131,29       
8.B  2,13,14       
9.A  11,06    1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
MS-1170017
MS-2180018
MS-3160016
MS-440016
MS-550016
1.A131300
2.A181800
2.B131201
3.A212101
4.A151500
5.A141400
5.B14950
5.C228140
6.A141220
6.B227150
6.C217140
7.A201802
7.B231490
8.A151320
8.B217140
9.A191712

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení za rok 2021

1. Charakteristika

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, súčasťou ktorej podľa zriaďovacej listiny je aj materská škola, školská jedáleň, ŠKD.

Školu navštevuje: 289 žiakov ( 81 na 1. stupni a 208 na 2. stupni)

Počet tried: 16 (5 na 1. stupni a 11 na 2. stupni)

Naplnenosť tried je 18 žiakov na triedu

Počet zamestnancov základnej školy : 36

Počet pedagogických zamestnancov - 28 s priemernou mzdou - 1.319,65,-€

Počet nepedagogických zamestnancov : 8 s priemernou mzdou - 718,13,-€

2. Hodnotenie plnenia rozpočtu:

I. Normatívne prostriedky základná škola:

Schválený rozpočet na rok 2021 763.904,- €

Čerpanie mzdy + odvody 675.476,-€

Čerpanie rozpočtu na prevádzku : 88 105- €

Na cestovné náhrady 118,-€

na energie - elektrina 475,-€

na energie - teplo Sabyt 38.080,-€

na energie - TUV Sabyt 1.125,-€

na vodné a stočné 1.007,-€

na poštové služby 335.-€

na telekomunikačné služby 985,-€

interiérové vybavenie 295,-€

výpočtová technika 114,-€

na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 245,-€

všeobecný materiál 2.468,-€

na knihy, časopisy, učebné pomôcky 990,-€

pracovné odevy, obuv a pomôcky 538,-€

softvér a licencie 1.279,-€

palivá ako zdroj energie (do kosačky) 172,-€

reprezentačné 29,-€

údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení 354,-€

údržba budov, priestorov a objektov 745,-€

údržba softvéru 232,-€

prevádzkových strojov, prístrojov, kopírky 1.471,-€

za školenie 569,-€

všeobecné služby 5.348,- €

špeciálne služby 851,- €

ostatné služby 19.166,-€

(poplatky banke, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poistne

odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a prac. čin., rekreácie)

odstupné 6.953,-€

odchodné 1.180,-€

jednotlivcom - stravné 1.252,-€

náhrada príjmu pri PN 1.729,-€

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2020 v sume 4.343,37,-€ na vybavenie učení výpočtovou technikou.

Zostatok normatívnych finančných prostriedkov vo výške 322,98,-€ bol presunutý do r. 2022

V predchádzajúcej správe bolo v celkovom čerpaní zarátaný aj zostatok, ktorý sa za rok 2021 nevyčerpal. Preto celková suma nekorešpondovala s rozpočtom. Pre ujasnenie opravujem na celkové reálne čerpanie bez zostatku.

Z rozpočtových položiek všeobecné a špeciálne služby boli finančné prostriedky použité na úhradu faktúr za vývoz odpadu, revízia hasiacich prístrojov, za poskytnuté služby v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, ochrany osobných údajov, verejného obstarávania a pod.

II. Nenormatívne prostriedky :

Presun z roku 2020 Dotácia 2021 Čerpanie 2021 Presun do roku 2022

Na odchodné 0,- 2.359,- 2.359,- 0,-

Príspevok na učebnice 0,- 5.821,- 5.814,- 0,-

Asistent - ZZ 0,- 12.192,- 12.192,- 0,-

Asistent SZP 0,- 24.650,- 24.650,- 0,-

Príspevok na špecifiká 0,- 5.690,- 4.390,50,- 1.299,50,-

Rozvojový projekt 0,- 1.000,- 0,- 1.000,-

5.ročné deti MŠ 3.625,90,- 9.111,- 7.026,03,- 5.710,87,-

Vzdelávacie poukazy 6.184,80,- 6.637,- 8.106,52,- 4.715,28,-

Cestovné žiakom - Ostrovany 73,- 9.000,- 6.132,30,- 2.940,70,-

Zostatok dopravného z roku 2020 vo výške 2.138,94,- € bol vrátený dňa 8. 4.2021 na účet Obce Šarišské Michaľany.

Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy z roku 2020 boli vyčerpané do 31.3.2021 na spotrebný materiál, nákup kníh, časopisov, učebníc a tiež vybavenie učební novým interiérovým vybavením.

Príspevok na učebnice za rok 2021 bol použitý na nákup učebníc pre žiakov I. a II. stupňa a zostatok finančných prostriedkov v sume 7,-€ bol vrátený 20.12.2021 na účet Obce Šarišské Michaľany SK95 5600 0000 0005 2050 9011.

III. Iné zdroje:

Vlastné príjmy za nájom priestorov v ZŠ, z dobropisov, za opotrebované učebnice vo výške 4.601,- € boli použité na čiastočnú úhradu platieb za energie, teplo, vodné a stočné, telekomunikačné služby, na platby za prenájom prevádzkových strojov a zariadení.

V roku 2021 Základná škola získala finančné prostriedky za zapojenie do grantového projektu Regióny „Škola nás spája“, za účelom rozvoja, podpory a zveľadenia obcí, miest a regiónu, v celkovej sume 1.000,-€ . Finančné prostriedky boli podľa projektu účelovo viazané na nákup bedmintonových sád na športovanie a interaktívnej tabule .

V kalendárnom roku 2021 boli zamestnané aj projektové zamestnankyne, za ktoré bola celkovo refundovaná suma v hodnote 42.988,- €. Mzdy a odvody spolu 41.973,- € a prevádzka v sume 1.015,- €.

V rámci grantu a projektu Erasmus + sa v roku 2021 robili viaceré aktivity a celková suma za realizáciu projektu v roku 2021 bola 1.810,-€. Zvyšné finančné prostriedky viazané na projekt ostali na projektovom účte zriadené školou.

IV. Materská škola :

Počet zamestnancov materskej školy : 13

Počet pedagogických zamestnancov. : 10 s priemernou mzdou - 1.034,-€

Počet nepedagogických zamestnancov : 3 s priemernou mzdou - 774,-€

Počet detí: 84

Schválený rozpočet na rok 2021: 284.497,- €

Na mzdy + odvody boli vyčerpané prostriedky: 206.825,- €

Na prevádzku bolo čerpanie vo výške 28.297,- €

z toho: na energie - elektrina 2.128,-€

na energie . teplo - plyn 12.643 ,-€

na vodné a stočné 1.968,-€

poštové služby 4,-€

telekomunikačné služby 659,-€

komunikačná infraštruktúra (internet) 256 ,-€

interiérové vybavenie 9 ,- €

všeobecný materiál 1.925,- €

(čistiace prostriedky, materiál na údržbu, kanc. potreby)

knihy, časopisy, učebnice 688,-€

pracovné odevy 265,-€

palivá ako zdroj energie (benzín) 48,-€

prenájom prevádzkových strojov a prístrojov 331,-€

školenia, kurzy 366,-€

ostatné služby 5.103,- €

(vývoz odpadu, poplatky banke, stravovanie,

prídel do sociálneho fondu, poistne)

jednotlivcom - stravné 402,-€

náhrada príjmu pri PN 1.502,-€

Vlastné príjmy za poplatky MŠ , za nájom priestorov v MŠ, z dobropisov vo výške 8.000,-€ , ktoré boli použité na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy či všeobecné služby súvisiace s prevádzkou materskej školy.

Finančné prostriedky pre 5. ročné deti v MŠ vo výške 3.400,-€ boli použité na nákup didaktických pomôcok, učebných pomôcok, na nákup materiálu na názorne vyučovanie či nákup výpočtovej techniky.

Zostatok z r. 2020 vo výške 3.625,90,-€ bol použitý na nákup materiálu na názorne vyučovanie a učebných pomôcok a prevádzkové stroje, prístroje či zariadenia.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 vo výške 5 710,87,-€ bol presunutý do r. 2022.

V rámci projektu „Múdre hranie II.“ škola získala 1.000,-€, ktoré sa presunuli do roku 2022 a budú vyčerpané do konca marca 2022.

V. Školský klub detí:

Počet zamestnancov ŠKD : 2

Počet pedagogických zamestnancov : 2 s priemernou mzdou : - 1.005,-€

Počet detí v ŠKD: 39

Schválený rozpočet na rok 2021 37.756,-€

Na mzdy + odvody boli vyčerpané prostriedky: 31.909,-€

Na prevádzku bolo čerpanie vo výške 2.313,-€

z toho: na energie 626,-€

na vodné a stočné 400,-€

všeobecný materiál 410,-€

špeciálne služby 20,-€

poplatky a odvody 140,-€

stravovanie 456,-€

prídel do sociálneho fondu 230,-€

jednotlivcom - stravné 31,-€

Vlastné príjmy za poplatky ŠKD vo výške 2 436,- € boli použité na nákup materiálu pre ŠKD, energie, nákup učebných pomôcok, všeobecné služby.

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške 1 880,63,-€ bol presunutý do r. 2021 a využité finančné prostriedky boli do 31.3.2021 použité na všeobecný materiál, knihy, učebnice a interiérové vybavenie.

VI. Školská jedáleň:

Počet zamestnancov ŠJ : 6 s priemernou mzdou - 757,50,- €

Schválený rozpočet na rok 2021: 95.400,- €

Na mzdy + odvody boli vyčerpané prostriedky: 68 428,- €

Na prevádzku bolo čerpanie vo výške 21 751,- €

z toho: na energie- elektrina 5.429,- €

na energie - teplo - plyn 1.914,- €

na energie - tepelná úprava vody 2.250,- €

na vodné a stočné 3.006,- €

poštové služby 7,- €

telekomunikačné služby 218,- €

všeobecný materiál 2.068,- €

všeobecné služby 895,- €

ostatné služby 3.376,- €

(vývoz odpadu, poplatky banke, tlač stravných lístkov,

stravovanie, prídel do sociálneho fondu)

odchodné 2.059,-€

jednotlivcovi - stravné 123,-€

náhrada príjmu pri PN 406,- €

Celkové príjmy z réžie ŠJ a z dobropisov vo výške 11.893,-€ boli použité v sume 11.135,-€ na nákup materiálu pre školskú jedáleň, čiastočnú úhradu energií, na telekomunikačné služby, na nákup prevádzkových strojov a zariadenia, výpočtovej techniky, kníh, časopisov, na opravu strojov a prístrojov, na údržbu softvéru, interiérové vybavenie a ostatné služby. Zostatok nevyužitých príjmov v sume 757,82,-€ boli 30.12.2021 vrátené na účet Obce Šarišské Michaľany.

Zostatok z roku 2020 vo výške 3.282,63,-€ bol použitý na nákup materiálu a interiérové vybavenie priestorov kuchyne a jedálne.

Zostatok finančných prostriedkov spolu na originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ tvorí za rok 2021 sumu 58.130,-€ zo schváleného rozpočtu 417.653,-€. Na účet Základnej školy s materskou školou prišla zo schváleného rozpočtu suma 405.653,-€. Zostatok finančných prostriedkov z tejto sumy bol 46.197,-€ a na účet obce bolo vrátených 45.097,23€. Rozdiel bol pripísaný na depozitný účet Základnej školy s materskou školou a vrátený v príjmoch v januári 2022.

Finančné prostriedky - na dávku v hmotnej núdzi -

príspevky na stravu a školské potreby z ÚPSVaR Sabinov :

Schválený príspevok na stravu vo výške 69.457,10,-€ sa reálne vyčerpalo 24.715,90,-€.

Z toho na stravu v MŠ = 3.596,80,- €, na stravu v ZŠ = 21.119,10,-€

Schválený príspevok na školské potreby vo výške 2 855,20,-€ sa reálne vyčerpalo 2.672,60,-€.

Z toho na školské potreby v ZŠ = 2.672,60,-€

Zostatok z nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 64.867,79,-€ bol odoslaný na účet Obce Šarišské Michaľany SK95 5600 0000 0005 2050 9011 dňa 30.12.2021. Zostatok na výdavkovom účte vo výške 22,04,-€ bol odoslaný na účet Obce Šarišské Michaľany SK55 5600 0000 0005 2050 1001 dňa 24.2.2022.

3. Bilancia aktív a pasív:

- stavy účtov k 31.12.2021 výdavkový účet = 22,04,-€

príjmový účet = 0,- €

účet SF = 4.470,20,-€

depozitný účet = 104.631,26 €

projektový účet ZŠ = 23.015,30,-€

potravinový účet = 8.292,30,-€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Góly-body-sekundy 25 Mgr. Radoslav Sivák
Gymnastika15 Mgr. Alena Jakubčáková
Hráme sa s číslami16 Mgr. Jozef Mikloš
Hráme sa so slovami16 Mgr. Anna Jazudeková
Hýbeme sa spolu13 Mgr. Alena Dudičová
Ľudová tvorivosť7 PaedDr. Tatiana Roháľová
Pohybový krúžok17 Mgr. Tatiana Kožárová
Ranné schádzanie 1. oddelenie14 Eva Radačovská
ŠKD 1.oddelenie16 Eva Radačovská
ŠKD 2. oddelenie23 Eva Falatová
ŠKD 2. oddelenie- ranné schádzanie14 Eva Falatová
Školský časopis7 Mgr. Mária Šinaľová
Športový krúžok8 Mgr. Jozef Mikloš
Usilovné včielky12 Mgr. Beáta Poráčová
Za všetkým hľadaj vedu4 Mgr. Mária Drobňáková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca škoy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Podieľajú sa aktívne na chode školy a prispievajú finančne, hmotne aj manuáne podľa potrieb školy.

Záver

Vypracoval: Mgr. Lenka Malíková

V Šarišských Michaľanoch, 24. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. augusta 2022