• Rada školy

   06.09.2022 18:59

   Rada školy má 11 členov.
   Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ak zriaďovateľom je obec, sú:
   - 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
   - 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
   - 4 zvolení zástupcovia rodičov (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia), 
   - 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

   Členovia rady školy:
   1. Mgr. Katarína Pinteková - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ, 
   2. Slávka Miženčíková - zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, 
   3. Mgr. Katarína Timurová - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ, 
   4. Luboš Bernát - zvolený za rodičov ZŠ,
   5. Ing. Ľubomír Miženčík - zvolený za rodičov ZŠ (predseda RŠ), 
   6. Mgr. Miloš Kurimský - zvolený za rodičov ZŠ, 
   7. Martin Dzurov - zvolený za rodičov MŠ.

   Delegovaní zástupcovia obce: 


   8. Ing. Vincent Leššo,
   9. Mgr. Ondrej Kušnirík,
   10. Ing. Marek Zborovjan, MBA, DBA,
   11. Mgr. Monika Zborovjanová, MBA.
    

   Poznámka:
   Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa pre základné školy zriadené obcou sú členmi rady školy aj 1 delegovaný zástupca krajského školského úradu a 1 delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

   Poznámka: Dňom 27. 4. 2021 bola ustanovená nová rada školy na štvorročné obdobie.