• Rada školy má 11 členov.

    Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ak zriaďovateľom je obec, sú:
    - 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
    - 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
    - 4 zvolení zástupcovia rodičov (ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia), 
    - 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

    Členovia rady školy:
    1. Mgr. Katarína Pinteková - zvolená za pedagogických zamestnancov ZŠ, 
    2. Slávka Miženčíková - zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, 
    3. Bc. Ľubica Miščíková - zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ, 
    4. Luboš Bernát - zvolený za rodičov ZŠ,
    5. Ing. Ľubomír Miženčík - zvolený za rodičov ZŠ (predseda RŠ), 
    6. Mgr. Miloš Kurimský - zvolený za rodičov ZŠ, 
    7. Martin Dzurov - zvolený za rodičov MŠ.

    Delegovaní zástupcovia obce: 
    8. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.
    9. Ing. Peter Zborovjan,
    10. Mgr. Ján Tutoky,
    11. Ján Zimovčák.

    Poznámka:
    Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa pre základné školy zriadené obcou sú členmi rady školy aj 1 delegovaný zástupca krajského školského úradu a 1 delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.