Navigácia

 • Výchovným poradcom na ZŠ je Mgr. Jozef Mikloš

  Kompetencie výchovného poradcu boli určené Vyhláškou MŠ-SR č.43/1996 Z.z. Podľa nej výchovný poradca:
  a/ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
  b/ venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom
  c/ poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania
  d/ sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

  Konzultačné hodiny pre rodičov sú v stredu v čase 10,00 - 12,00 hod, prípadne podľa dohody.

  E-mail: miklos.zssarmich@gmail.com 
  12.02.2018 13:03 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria