• Výchovný poradca

   12.02.2018 13:03
   Výchovným poradcom na ZŠ je Mgr. Jozef Mikloš

   Kompetencie výchovného poradcu boli určené Vyhláškou MŠ-SR č.43/1996 Z.z. Podľa nej výchovný poradca:
   a/ plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí
   b/ venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom
   c/ poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania
   d/ sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti

   Konzultačné hodiny pre rodičov sú v stredu v čase 10,00 - 12,00 hod, prípadne podľa dohody.

   E-mail: miklos.zssarmich@gmail.com