• Nadpis

    • Organizácia školského roka 2019/2020


     Školský rok 2019/2020 sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020  a končí sa 30. júna 2020.

      Prázdniny 

        Posledný deň

      vyučovania pred 

           začiatkom

            prázdnin      

      

         Termín prázdnin

                                    

                       Začiatok

                   vyučovania                   po

                     prázdninách

      jesenné

      29.október 2019

     (utorok)

      30.október -

     31. október 2019

     4.november 2019

     (pondelok) 

      vianočné

      20.december 2019

     (piatok)

     23.december 2019 -

     7. január 2020

     8.január 2020

     (streda)

      polročné

      31.január 2020

     (piatok)

     3.február 2020

     (pondelok)

     4.február 2019

     (utorok)

              jarné         

      

      

      

               

      

     Košický,

     Prešovský kraj

      28.február 2020

     (piatok)

     2. marec -

     6.marec 2020

      9.marec 2020

     (pondelok)

      veľkonočné

      8.apríl 2020

     (streda)

     9.apríl -

     14.apríl 2020

     15.apríl 2020

     (streda)

      letné

      30.jún 2020

     (utorok)

      1. júl - 31.august 2020

      2.september 2019

     (streda)

      
     Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

      

     Harmonogram vyučovania a prestávok :

      

                    07.50  -   08.35     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                       1.prestávka – 5 minút

                    08.40  -   09.25     2.vyučovacia hodina

                                                                                       2.prestávka – 15 minút

                    09.40  -  10.25      3.vyučovacia hodina

                                                                                       3.prestávka – 10 minút

                    10.35  -  11.20     4.vyučovacia hodina

                                                                                       4.prestávka – 30 minút

                    11.50  -  12.35     5.vyučovacia hodina

                                                                                       5.prestávka – 5 minút

                    12.45  -  13.30     6.vyučovacia hodina

                                                                                       6.prestávka – 5 minút

      


                             Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

      


     1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
     2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
     3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

      

      

     V Y H L Á Š K A 
     Ministerstva školstva Slovenskej republiky


     z 3. júna 2009


     o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

      

     Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
                                                           

                                                                    § 1
     Táto vyhláška upravuje termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách (ďalej len „škola“).
                                                           

                                                                    § 2
     (1) Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna.
     (2) Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok.
     (3) Ak sa odborná prax alebo umelecká prax vykonáva v období školských prázdnin podľa § 43 ods. 6 zákona, končí sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; termín ukončenia vyučovania určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej praxe alebo umeleckej praxe vykonávanej v období školských prázdnin.
     (4) V treťom ročníku zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred
     nástupom na povinnú štvortýždňovú odbornú prax, ktorá sa začína v prvý pondelok po 30. máji.

     (5) V sobotu a v dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. Ak sa v období vyučovania presúvajú pracovné dni,1) vzťahuje sa táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách.
     (6) V posledný vyučovací deň každého polroka sa vydáva žiakom vysvedčenie. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

      
                                                                    § 3
     (1) Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.
     (2) Jesenné prázdniny trvajú dva dni spravidla na konci mesiaca október.
     (3) Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v pondelok.
     (4) Polročné prázdniny trvajú jeden deň po skončení prvého polroka, a to v nadväznosti na najbližšiu sobotu a nedeľu.
     (5) Jarné prázdniny trvajú týždeň, spravidla v čase od druhej polovice februára do prvej polovice marca tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky.
     (6) Veľkonočné prázdniny trvajú dva dni. Začínajú sa vo štvrtok, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok.
     (7) Letné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku.
     (8) Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas.
     (9) O mimoriadnom prerušení alebo zmene vyučovania podľa odseku 8 informuje ministerstvo školstva verejnosť prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
     (10) Poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona možno z organizačných dôvodov alebo prevádzkových dôvodov len so súhlasom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Ak ide o cirkevnú školu, považuje sa za závažný dôvod umožňujúci poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona aj významný cirkevný sviatok.


                                                                    § 4
     V období školských prázdnin a počas dní voľna riaditeľ školy a riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia podľa § 113 písm. a) až c) zákona môžu zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia v časemimo vyučovania vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom alebo vedúcim zariadenia školského stravovania môžu zabezpečiť prevádzku školskej jedálne2) okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie.


                                                                     § 5
     Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.