• .

   .

   23.05.2023 11:47

   Opatrenia Covid- 19

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zostavilo manuál na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19. V prípade potreby, môžu zriaďovatelia škôl a školských zariadení konzultovať svoje kroky s miestne príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva1 . Aktuálna verzia manuálu je platná a účinná po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle ministerstva:

   www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam
    

   V tomto dokumente sú zahrnuté povinnosti a odporúčania pre rodiča

   BEZPRÍZNAKOVOSŤ:

   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a zvdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

   PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

   Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

   V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

   OSPRAVEDLNENNIE NEPRÍTOMNOSTI

   Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní /dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ocorenia dieťaťa.