• Smernica

    • Postup pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií

     V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Povinná osoba je Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany (ďalej len „škola“).

     Škola podľa § 5 ods. 1 a 5 a § 6 zákona o slobode informácií zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (internet) materiály programového, koncepčného a strategického charakteru. Na uplatňovanie zákona v podmienkach školy je určený tento postup:

     1. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona):

     Informácie poskytuje žiadateľom najmä ústne, písomne, elektronicky vedenie školy. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa realizuje vo vyhradených hodinách.

     Miesto: Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19 082 22 Šarišské Michaľany
     Tel.: 051 4582 22
     E-mail: zssarmichalany@gmail.com.sk
     Vyhradené hodiny: denne 10,00 - 13,00

     2. Informácie v zmysle zákona 211/2000 vybavuje vedenie školy.

     3. Ak príjme takúto žiadosť iný zamestnanec, postúpi ju niektorému z členov vedenia školy.

     4. Ľubovoľný člen vedenia školy príjme žiadosť, zaeviduje ju, poskytne informáciu hneď, odkáže na verejne dostupný zdroj alebo sa dohodne so žiadateľom na spôsobe odpovede, ak sa informácia nedá poskytnúť bezprostredne. Ak žiadosť o informáciu vybaví, alebo odmietne vybaviť zo zákonných dôvodov, vráti vyplnený a potvrdený formulár žiadateľovi.

     5. Spôsob získavania informácií:

     ústne - člen vedenia školy zapíše formulár

     písomne - člen vedenia školy zapíše formulár a priradí ho k žiadosti

     elektronicky - na vybavovanie žiadostí o poskytnutí informácie prostredníctvom elektronickej pošty je vytvorená vybavuje riaditeľka školy.

     6. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona:

     Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať podľa § 19 zákona písomné odvolanie (rozklad) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tomto odvolaní (rozklade) rozhodne zriaďovateľ školy.

     7. Žiadosť o sprístupnenie informácií škola vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti povinnou osobou, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 zákona). Zo závažných dôvodov môže škola predĺžiť lehotu, najviac o osem pracovných dní.

     8. Škola má právo podľa § 8 - 10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona. Rozhodnutie o obmedzení prístupu k požadovanej informácii vydá riaditeľka školy.