Navigácia


 • Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Alena Farkašová 
  Tel. č.: 0518/ 4528 204       E-mail: farkasova.zssarmich@gmail.com 


  Konzultačné hodiny pre rodičov (najvhodnejšie dohodnúť vopred): 
  Po: 12.00 – 14.00 
  Ut: 12.00 – 14.00 
  St: 12.00 – 14.00 
  Št: 12.00 – 14.00 
  Pi: 08.00 – 14.00. 


  Kto je školský špeciálny pedagóg?

  Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 


  S kým pracuje školský špeciálny pedagóg?

  1. So žiakmi 
  Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do kooperatívnej učebne na individuálne konzultácie, intervencie, nácviky čítania, rozvoju kognitívnej funkcie podľa vopred stanoveného rozvrhu. 

  Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)? 
  • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom, 
  • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení, 
  • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, 
  • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), 
  • žiaci s poruchami správania, 
  • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
  • žiaci s nadaním. 

  2. S rodičmi 
  Termín na konzultáciu so špeciálnym pedagógom si rodičia dohodnú podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa pri zdolávaní jeho špecifických problémov. 

  3. S učiteľmi a výchovným poradcom 
  Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací program z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom. 
  Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy. 

  4. S centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb 
  Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP (Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie). Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP (Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva) a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. 


  Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

  Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu. 
  Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami. 
  Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen. 
  Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou vykonávať matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii. 


  Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

  Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa. 


  Čo znamená integrácia - začlenenie?

  Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR. 

  Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje. 

  PaedDr. Alena Farkašová 

  12.02.2018 13:50 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria