• Poplatky a žiadosť
     • Poplatky a žiadosť

     • 30.08.2022 19:20
     • Školský klub detí

      Školský klub detí (ďalej ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré ešte len plnia povinnú školskú dochádzku, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie potrieb a záujmov detí v čase mimo vyučovania.

      Výchova  a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, telovýchovná.

      Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a zdravotnú. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší rozvoj osobností detí.

      Náš školský klub má 2 oddelenia. Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. Dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, ako aj výtvarný materiál a iné hračky sú uložené vo vkusných skrinkách a kontajneroch. Hračky,  športový a výtvarný materiál pravidelne dopĺňame. Pri rôznych činnostiach detí sa využívajú aj počítačová učebňa, školská knižnica či priľahlé ihrisko v areáli školy.

      Prevádzka ŠKD

      ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok – okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov – denne od 6.30h do 7.35h (ranné schádzanie) a v popoludňajších hodinách od 11.20 hod. do 16.30 hod.

      Pravidelné celoročné akcie:

      • medziklubové súťaže – turistické vychádzky,
      • medziklubové súťaže s deťmi z iných škôl,
      • tematické popoludnia (Športové popoludnia; Imatrikulácia prvákov; Posedenie so starými rodičmi; Tvorivé dielne; Rozprávková noc a rozprávkový večer v ŠKD; Mikuláš; Vianoce; Fašiangy; Veľká noc; MDD; Moja mama a iné),
      • návštevy kultúrnych akcií, ako aj obecnej a školskej knižnice, 
      • návštevy výstav, kina, 
      • letná prázdninová činnosť. 

      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD: 10,-€.
      Poplatky za ŠKD uhradiť vždy do 20. dňa daného mesiaca:
      za pobyt v ŠKD 10,-€ mesačne na
      č. účtu: SK35  0200 0000 0016 3004 4256
      variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
      poznámka: meno a priezvisko dieťaťa so skratkou ŠKD
      triedny fond 2,-€ mesačne vychovávateľke daného oddelenia.

      Prosíme rodičov, aby neuhrádzali príspevok za ŠKD na rok 2023 v roku 2022.

      Poplatky za rok 2023 zaplatené v roku 2022 Vám budú vrátené na účet v 12/2022.

      Ak máte záujem o ŠKD v priebehu šk. roka, či už o ranné schádzanie, alebo o popoludňajšiu činnosť, je nutné zapísať dieťa do ŠKD už v septembri (nástup upresníte počas roka, pričom poplatok uhradíte pri nástupe dieťaťa do ŠKD od daného mesiaca).

      Ak dieťa nebude navštevovať ŠKD v daný mesiac, je potrebné p. vychovávateľke odovzdať odhlášku,ktorá je dostupná na stránke školy, do 1. pracovného dňa v danom mesiaci.
      V opačnom prípade je potrebné príspevok za ŠKD uhradiť.

      Všetky informácie o ŠKD budete dostávať prostredníctvom EduPage

      Zapisny_listok_SKD.pdf
      ziadost_o_odhlasenie_.docx
      ziadost_o_odhlasenie.odt
      ziadost_o_odhlasenie.pdf

       
     • viac
     • Pravidelné celoročné akcie
     • Pravidelné celoročné akcie

     • 15.03.2018 10:54
     • - celoklubové súťaže - turistické vychádzky 
      - súťaže medzi klubmi s iných škôl 
      - tématické popoludnia (Športové netradičné popoludnia, Imatrikulácia prvákov, tvorivé dielne, Rozprávková noc v ŠKD Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, MDD, Moja mama ...) 
      - návštevy kultúrnych akcií, obecnej a školskej knižnice 
      - návštevy výstav, kina 
      - letná prázdninová činnosť 

     • viac