• História školy

    • Prvá michalianska ľudová škola bola založená v roku 1799. 1. 1. 1958 bola daná do užívania osemročná stredná škola, ktorá mala okrem učební aj čitáreň, telocvičňu, jedáleň, kabinety a priestory pre družinu mládeže. Pri škole bolo hádzanárske a basketbalové ihrisko, Mičurinská prírodovedná stanica a ovocný sad. V tom čase ju navštevovalo 284 žiakov. V priebehu ďalších rokov priestory školy nevyhovovali narastajúcemu počtu žiakov (prišli aj žiaci z Ostrovian), preto sa využívali na vyučovanie provizórne priestory v iných objektoch (kaštieľ,...). Stará budova školy slúži dodnes potrebám detského domova.
     Súčasná budova školy bola dokončená v roku 1976. Bola postavená pre 18 tried s príslušnými špeciálnymi učebňami. Dnes už jej kapacita nevyhovuje, keďže posledných rokoch sa počet tried neustále zvyšuje. 
     Za obdobie 40 rokov prešla viacerými organizačnými zmenami, z pôvodne ZDŠ cez ZŠ až po spojený právny subjekt ZŠ s MŠ od roku 2004.