Navigácia

 • Materská škola- oznam

  Na základe tlačovej besedy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga rozhodol sterosta obce Šarišské Michaľany Mgr. Jozef Mačo o obnovení vyučovania prezenčnou formou v materskej škole: 

  od 11. januára 2021


  Po zvážení epidemiologickej situácie, možností a podmienok prevádzkovať materskú školu budú materské školy otvorené len pre deti, ktoré majú zamestnaných oboch rodičov a povaha ich práce im neumožňuje pracovať z domu. Rodič prinesie vypísane tlačivo o bezinfekčnosti.

  Vyhlasenie-zakonneho-zastupcuaoabezinfekcnosti.docx​​​​​​​ • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme zamestnancom, rodičom a žiakom, že na základe odporúčania MŠVVaŠ SR bude vyučovanie pre žiakov I. a II. stupňa školy pokračovať od 11.1.2021 (pondelok) dištančnou formou podľa schváleného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie.

  Ďalšie informácie súvisiace s návratom detí do školy budeme priebežne aktualizovať.

  Návrat žiakov do škôl - MŠVVaŠ SR

 • Rozhodnutie ministra k organizácii šk. roka (04.01.2021)

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto (číslo 2021/9113:1-A1810):

  1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje 

  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a

  1. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

  Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

  1. Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční 

  v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,

  1. Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

  a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

  b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

  c)do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a

  d) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

  1. Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

  a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

  b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.  

  1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

  a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

  b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021. 

  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

  Odôvodnenie:

  Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

  Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.

  Rozhodnutie_MSVVaS_SR_4.1.2021_18366.pdf

 • Vianočné prianie

 • Anketa k nástupu do školy od januára 2021

  Milí rodičia i zamestnanci školy,v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od 11.1.2021 Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie anketového prieskumu, ktorý už máte na edupage cez rodičovské konto. Hlasovať je potrebné do zajtra 18.12.2020 do 12:00 hod. Ďakujeme.

   

  Návrat do škôl 2021

   

 • Zmena termínu vianočných a polročných prázdnin

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Nástup žiakov na vyučovanie v škole je v pondelok 11.1. 2021 (tento termín je zatiaľ predpokladaný, ďalšie informácie sledujte na našom webe. 

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

  Odôvodnenie:

  Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.   

  Branislav Gröhling

  minister školstva, vedy, výskumu a športu

  Dokument na stiahnutie:

  Rozhodnutie MŠVVaŠ z 11.12.2020 (PDF, 457kB)

 • Kolko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Deti z MŠ Šarišské Michaľany a deti z 1.A ZŠ Šarišské Michaľany sa zapojili do akcie "Kolko lásky sa zmestí do krabice od topánok" a chceli potešiť starkých z našej obce. Spolu s rodičmi a s pani učiteľkami darovali 73 krabíc lásky,ktoré odniesli pánovi starostovi na obecný úrad. Ďakujeme

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Takýto názov mala charitatívna zbierka, do ktorej sme sa zapojili my, deti z 2. oddelenia ŠKD.  Cieľom tejto zbierky bolo pripraviť vianočné prekvapenia pre seniorov žijúcich v centrách sociálnych služieb. Krabice od topánok sme naplnili niečím sladkým, niečím slaným, niečím teplým, niečím voňavým a niečím pre radosť. Do krabice sme ešte vložili vianočné priania, ktoré sme sami vyrobili. Veľká vďaka patrí našim rodičom, ktorí nám pomohli naplniť tieto krabice a p. vych. Falatovej za to, že nás zapojila do tejto krásnej akcie .

 • Mikuláš v škole


 • Zimná výzdoba školy

  Do galérie Zimná výzdoba školy boli pridané fotografie.

 • Bubnovačka - "Aby bolo deti lepšie počuť!"

  Žiaci 1.stupňa sa zapojili do akcie s názvom „Bubnovačka“, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

  Akciu organizuje každý rok Národné koordinačné strediskopre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré sa zaoberá fyzickým a psychickým týraním detí. 

 • Oznam

 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy

 • OTÁZKY A ODPOVEDE K FUNGOVANIU ŠKÔL PO TESTOVANÍ

  Milí rodičia, učitelia, žiaci... 

  Na otázky odpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Branislav Gröhling.

  Vyberám vaše najčastejšie otázky v súvislosti s fungovaním škôl a testovaním a pripájam odpovede na ne:

  RODIČ

  Čo sa stane, ak je jeden rodič pozitívny?

  Ak je iba jeden člen domácnosti pozitívny, celá domácnosť ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii, vrátane žiaka. Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

  Môže žiak navštevovať školu, ak jeden rodič nebol na testovaní?

  Vzhľadom na ochranu žiakov aj učiteľov v škole odporúčame rodičom neumiestniť dieťa do materskej školy a v základnej škole využiť ospravedlnenie žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (teda 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november). Do týchto dní sa nepočítajú víkendy ani prázdniny.

  Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky ÚVZ č. 16 vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie.

  Môže netestovaný rodič odprevadiť dieťa do školy?

  Odprevadenie pred školu vyhláška č. 16 ÚVZ nezakazuje. Podľa vyhlášky ale nemôže dospelá osoba bez negatívneho testu vstupovať do vonkajších a vnútorných priestorov školy. Rodičom však odporúčame, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

  Škola informuje, že žiak, ktorého rodič sa netestoval, nemôže navštevovať školu. Čo s tým?

  Ide o staré opatrenie. Aktuálne platí nová vyhláška ÚVZ č. 16 z 30 októbra 2020. Podľa nej má žiak 0-4. ročníka ZŠ, žiak špeciálnej ZŠ alebo iné dieťa do desať rokov výnimku a nemusí pri vstupe do budovy predkladať negatívny test. Rodičom ale ministerstvo odporúča, aby zvážili neumiestniť dieťa do MŠ alebo ospravedlniť žiaka zo ZŠ.

  Môže škola požiadať rodiča alebo inú osobu pri vstupe do budovy o preukázanie sa negatívnym testom?

  Áno. Pri vstupe do budovy môže podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 ÚVZ riaditeľ alebo poverený zamestnanec požadovať od osoby vstupujúcej do budovy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke z testovania.

  ŽIAK

  Čo robiť s triedou na prvom stupni, ak mal žiak pozitívny test?

  V tomto prípade treba postupovať podľa Manuálu pre ZŠ a teda po konzultácii s RÚVZ prejsť na dištančnú výučbu v danej triede na obdobie, ktoré určí RÚVZ (spravidla 10 kalendárnych dní). Pri návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára.

  Môže netestovaný 10-ročný štvrták nastúpiť do školy bez negatívneho testu?

  Bez negatívneho testu môžu do budovy vstúpiť žiaci nultého až štvrtého ročníka bez ohľadu na vek. Okrem nich majú výnimku na vstup do budovy bez negatívneho výsledku aj žiaci špeciálnej školy a aj všeobecne deti do desať rokov.

  Ak rodič ospravedlňuje dieťa zo školy na 5 dní, počítajú sa do tohto času aj prázdniny a víkend?

  Nie, do ospravedlnenia žiaka sa počítajú len dni vyučovania.

  ZAMESTNANEC

  Čo s triedou, ak mal zamestnanec pozitívny test?

  Odporúčame, aby trieda prešla na dištančnú výučbu na obdobie 10 dní po súhlase zriaďovateľa. Zamestnanec informuje svojho lekára o výsledku testu a buď čerpá pandemickú PN alebo pracuje z domu. Zamestnanci, ktorí majú negatívny výsledok testu, môžu podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť na pracovisko.

  Čo robiť, ak člen domácnosti učiteľa bol pozitívny?

  Podľa vyhlášky č. 15 ÚVZ je v prípade pozitívneho výsledku jedného člena domácnosti celá domácnosť v povinnej 10-dňovej izolácii. Učiteľ môže pracovať z domu, alebo sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna alebo na pracovnom voľne.

  Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný?

  Podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ zamestnanec bez negatívneho testu nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade odporúčame prácu z domácnosti alebo čerpanie dovolenky, náhradného voľna či pracovného voľna.

  Čo robiť, ak zamestnanec nebol testovaný, pretože má výnimku zo zdravotných dôvodov?

  Takýto zamestnanec môže podľa vyhlášky č. 16 ÚVZ vstúpiť do školy aj bez negatívneho výsledku testu. Ale s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť učiteľov a žiakov odporúčame, aby sa v tomto prípade škola a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti na 10 kalendárnych dní.

  Musí učiteľ cez jesenné prázdniny čerpať dovolenku?

  Učiteľ alebo zamestnanec školy nemusí cez prázdniny čerpať dovolenku. Riaditeľ mu môže zadať prácu z domácnosti alebo prácu z pracoviska.

  OSTATNÉ

  Prečo sa menili jesenné prázdniny v materských školách?

  Pôvodne mali jesenné prázdniny výnimočne platiť aj pre MŠ na základe rozhodnutia z piatku 23. októbra 2020. Ale následne sme v pondelok 26. októbra dostali z Ústredného krízového štábu požiadavku, aby sa prázdniny v materských školách vrátili do štandardného režimu – teda tak, že o nich rozhoduje škola.

  Prečo vyšlo Usmernenie ministerstva školstva až v nedeľu večer?

  Usmernenie z väčšiny nadväzuje na vyhlášky ÚVZ a opakuje ustanovenia v nich. Posledná vyhláška, ktorá určuje povinnosti a výnimky pri negatívnom teste, bola vydaná v piatok 30. októbra 2020 okolo 20.00. Okrem toho sme ešte časti Usmernenia týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov museli prekonzultovať s rezortom práce ako aj s lekármi.

  Prečo rodičom ministerstvo iba „odporúča“ nedať dieťa do školy alebo škôlky, ak rodičia nemajú test?

  Riadime sa vyhláškami ÚVZ, ktoré platia a musíme ich rešpektovať. Tie umožňujú žiakovi vstúpiť do školy. Preto dávame toto odporúčanie. Rozumiem, že niektorí učitelia majú obavy, ale ide o rovnaký stav, aký bol doteraz. Stále sa na školách nosia rúška, stále sa dodržuje hygiena a stále je dôležité dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

  Vírus stále medzi nami je. Preto upozorňujem školy, aby aj po testovaní a aj pri negatívnych výsledkoch naďalej dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia tak, ako doteraz.

  P.S: Aktuálne prebehne vyhodnotenie výsledkov celoplošného testovania a dnes bude rokovať Ústredný krízový štáb. Od toho závisí aj to, ako budú školy ďalej fungovať.

  Ďakujem veľmi pekne učiteľom aj riaditeľom škôl za ich prácu v tomto období a za to, že sú aj naďalej zodpovední. Budem sa snažiť, aby sme sa vrátili do škôl čo najskôr, ako to bude možné.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Každoročne si 4.  októbrový pondelok pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou školských knižníc, podporuje vzťah ku knihám a k čítaniu, poukazuje na dôležitosť knižníc pri vzdelávaní mladej generácie. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

  Žiaci prvého stupňa si čas v škole  spríjemnili v knižnici a vypočuli si pútavý príbeh O levovi a myške, potom boli pre nich pripravené rôzne súťažné aktivity: rozprávkové hádanky, skladanie citátov, literárny kvíz, vypĺňanie tajničiek a tvorba rozprávkového plagátu. V závere návštevy si mohli žiaci prezerať a čítať knihy podľa vlastného výberu. 

  Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou...

 • Oznam

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 23.10.2020 rozhodol, že základné školy prechádzajú od pondelka 26. októbra 2020 na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu na dištančné vzdelávanie do 27. novembra 2020 .

  Riadne vyučovanie pokračuje len pre žiakov 1. - 4. ročníka /viď. publikované novinky/.

  Žiaci pozor!

  Denne si kontrolujte svoju poštu na Edupage! 

  Na dištančné vzdelávanie bude použitá Edupage, e-mailová komunikácia... 

  Od 26.10.2020 (vrátane) bude dištančná výučba prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorí žiaci obdržali papierovou formou a elektronickou formou na Edupage. Sledujte školskú stránku, kde nájde vždy aktuálne informácie. 

  Z obedov budú automaticky odhlásení.

  On-line vyučovanie je povinné a prebieha denne dopoludnia. Práca žiakov bude hodnotená a kontrolovaná.

  V čase voľna odporúčame žiakom nezhromažďovať sa von v skupinách, zdržiavať sa v domácom prostredí.  ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

  Manuál pre základné školy 23.10 .2020

  Manuál pre materské školy 23.10 .2020

  Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 

  VYHLASENIE_RODIC_po_testovani_3.11.2020.docx


 • Organizácia vyučovania pre žiakov 1.-4. ročníka od 24.10. 2020

  Príchod žiakov do školy: 7:30- 8:00 hod.

  Vyučovanie prebieha od 8:00- 12:00 hod.

  Obed sa podáva od 12: 00- 12:30 hod.

   

  ŠKD funguje v riadnom režime.

 • Október mesiac knižníc

  Vedeli ste, že október je Medzinárodným mesiacom školských knižníc? Na jeho oslavu vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica  už 11. ročník česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy. Tento rok na tému : Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Tak ako po iné roky, aj tento rok sme mali účasť na tomto projekte.  Žiaci našej školy preukázali svoju tvorivosť a vyhotovili  nádherné záložky.

 • Biela pastelka

  V piatok 19. septembra 2020 sme opäť neostali ľahostajní voči nevidiacim a slabozrakým a podporili sme verejnú zbierku Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
  Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
 • +421 51 4582 204 - škola
  0917/669262 - riaditeľka školy
  0907/941349 - zástupkyňa pre ZŠ
  051/4582284- zástupkyňa pre MŠ
  0918 567 085- zástupkyňa pre MŠ- mobil
  051 7942 285 - vedúca školskej jedálne

Fotogaléria